>>>Gratis gemeentepersoneel voor AGB is geen btw-misbruik (GD&A Advocaten)

Gratis gemeentepersoneel voor AGB is geen btw-misbruik (GD&A Advocaten)

Auteur: Steven Michiels (GD&A Advocaten)

Publicatiedatum: 07/05/2018

De minister van Financiën bevestigt in een antwoord op een parlementaire vraag dat het gratis ter beschikking stellen van personeelsleden door een gemeente aan haar autonoom gemeentebedrijf geen btw-misbruik uitmaakt. Daarnaast bevestigt hij dat werkings- of investeringssubsidies van andere overheden, in tegenstelling tot gemeentelijke werkings- of investeringssubsidies, wel worden meegenomen bij de beoordeling van het winstoogmerk van het AGB.

Gratis gemeentepersoneel

In antwoord op vraag nr. 1745 van mevrouw Dierick van 12 juli 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 132, blz. 568-569) bevestigde minister Van Overtveldt reeds dat een gemeente geen vergoeding dient aan te rekenen voor de personeelsleden die aan een AGB worden ter beschikking gesteld en dat deze personeelskost evenmin fictief van het resultaat van het autonoom gemeentebedrijf moet worden afgetrokken om het winstoogmerk te beoordelen. Daarmee beoogde de minister aan de AGB’s voldoende rechtszekerheid te geven in het kader van de beslissing E.T.129.288 van 19 januari 2016.

Aan minister Van Overtveldt werd gevraagd of het niet doorrekenen van personeelskosten door een gemeente aan een AGB een misbruik zou kunnen uitmaken inzake btw. De minister bevestigt nu dat dit niet het geval is.

Indien bijvoorbeeld personeelsleden door een gemeente gratis ter beschikking worden gesteld van een autonoom gemeentebedrijf, dan dient de waarde van deze terbeschikkingstelling of die potentiële personeelskost niet in aanmerking te worden genomen om het boekhoudkundig resultaat te bepalen. Het bepalen van een dergelijke fictieve kost zou aanleiding geven tot aanzienlijke bijkomende administratieve lasten in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf en in hoofde van de administratie tevens praktische moeilijkheden inzake controleerbaarheid met zich kunnen meebrengen.

De administratie zal deze kosteloze terbeschikkingstelling van personeel volgens de minister in principe niet aanmerken als misbruik in de zin van artikel 1, § 10, van het Btw-Wetboek. Hij beklemtoont dat dit standpunt door gans de administratie dient te worden toegepast. In de praktijk betekent dit dat ook de BBI dit standpunt moet volgen.

Subsidies van andere overheden

De minister herhaalt in hetzelfde antwoord dat de werkingssubsidies die door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend, niet worden aangemerkt als ontvangsten uit een bepaalde activiteit, gelet op de nauwe band tussen het autonoom gemeentebedrijf en de gemeente. Deze werkingssubsidies mogen bijgevolg niet als bijkomende ontvangsten worden aangemerkt en mogen evenmin in mindering worden gebracht van de gedane kosten voor het bepalen van het boekhoudkundig resultaat.

Deze uitzondering geldt enkel voor gemeentelijke subsidies. Minister Van Overtveldt verduidelijkt dat werkingssubsidies en investeringssubsidies die door een andere entiteit dan een gemeentelijke overheid aan het AGB worden ter beschikking gesteld, daarentegen wel worden aangemerkt als ontvangsten uit een bepaalde activiteit en bijgevolg mogen meegerekend worden bij de beoordeling van het winstoogmerk. Dit is belangrijk nieuws voor AGB’s die subsidies ontvangen van andere overheden zoals bijvoorbeeld de Vlaamse subsidies uit het Sportinfrastructuurplan.

GD&A Advocaten en hun partner Q&A Advisors Public Sector volgen deze materie zoals gebruikelijk op de voet en houden de vinger aan de pols. Ons kantoor staat steeds ter beschikking voor verdere toelichting.

Lees hier het originele artikel

2018-05-08T08:48:07+00:00 8 mei 2018|Categories: BTW en douane - Fiscaal recht|Tags: , |