>>>Fiscale consolidatie wordt ingevoerd: wat zijn de krachtlijnen? (LegalNews.be)

Fiscale consolidatie wordt ingevoerd: wat zijn de krachtlijnen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/12/2018

Op heden kent de Belgische fiscale wetgeving geen fiscale consolidatie inzake inkomstenbelastingen (enkel inzake BTW), maar fiscale consolidatie wordt nu ingevoerd: in principe vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020 – belastbaar tijdperk dat ten vroegst aanvangt op 1 januari 2019).

Op het druk bijgewoond lunchseminarie ‘Hot Topics in M&A’ van Lydian gaf mr. Geert De Neef (advocaat-vennoot Lydian) een uiteenzetting over een aantal actuele M&A topics, waarbij hij zowel de ‘Fiscale consolidatie’ als de ‘Nieuwe interestaftrekbeperking’ onder de loep nam.

LegalNews.be volgde het seminarie en geeft hierna, op basis van zijn uiteenzetting, kort een aantal antwoorden op vragen die rijzen door de invoering van die ‘Fiscale consolidatie’.

Hoever reikt de fiscale consolidatie die wordt ingevoerd?

Er wordt geopteerd voor een systeem van beperkte consolidatie (dus geen sprake van een volledige consolidatie waarbij alle betrokken vennootschappen als één enkele belastingplichtige worden erkend, zoals bijvoorbeeld in Nederland): de individuele vennootschappen blijven principieel nog elk afzonderlijk belast en dienen elk een fiscale aangifte in..

De fiscale consolidatie wordt gerealiseerd door de nieuw ingevoerde  “groepsbijdrage” die een winstgevende vennootschap toekent uit haar belastbare winst aan een  verbonden vennootschap. Deze laatste kan haar fiscaal verlies van het belastbare tijdperk gebruiken om in aftrek te brengen van deze  groepsbijdrage

Het centraal begrip is de “aftrek van de groepsbijdrage”: wat dient hieronder verstaan te worden?
  • Het bedrag van de groepsbijdrage wordt vastgesteld in een zgn. “groepsbijdrageovereenkomst”, die tussen partijen wordt gesloten en die betrekking heeft op een bepaald aanslagjaar.
  • Het bedrag van die groepsbijdrage kan dan in mindering warden gebracht van de belastbare winst van de belastingplichtige die zijn fiscale winst overdraagt. De belastingplichtige verbindt er zich tevens toe om aan de verkrijgende vennootschap een vergoeding te betalen ten belope van de uitgespaarde vennootschapsbelasting (in vergelijking met de situatie waarin geen groepsbijdrage had plaatsgevonden).
  • In de groepsbijdrageovereenkomst verbindt de ontvangende vennootschap of inrichting er zich toe om het in de overeenkomst opgenomen bedrag van de groepsbijdrage als winst in de belastingaangifte op te nemen.
  • Het is een optioneel systeem en de keuze kan voor elk aanslagjaar afzonderlijk gemaakt worden.
Dient er een effectieve betaling te gebeuren van de “groepsbijdrage”?

Er is geen effectieve betaling van de groepsbijdrage, alleen de vergoeding wordt effectief betaald (vrijwaring van de belangen van minderheidsaandeelhouders en schuldeisers).

Welke vennootschappen kunnen deelnemen aan de fiscale consolidatie?
  • Fiscale consolidatie zal enkel mogelijk zijn tussen Belgische en buitenlandse vennootschappen. Ook Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen deelnemen aan de fiscale consolidatie, evenals zustervennootschappen die een directe gemeenschappelijke moedervennootschap hebben. Voor een buitenlandse vennootschap is vereist dat ze in de Europese Economische Ruimte gevestigd is.
  • Wat de moedervennootschap betreft: deze moet een deelneming hebben van ten minste 90% gedurende het volledige belastbare tijdperk. Deze regel geldt tevens voor de minimum deelname van een moedervennootschap in elk van de twee dochtervennootschappen die de fiscale consolidatie willen toepassen.
  • Groepsvennootschappen moeten gedurende ten minste vijf opeenvolgende belastbare tijdperken met elkaar verbonden zijn om in aanmerking te komen voor de fiscale consolidatie
  • Rolf-over-bepaling voor fusies, splitsingen, inbrengen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen: voorwaarde dat alle vennootschappen die de reorganisatie ondergaan al voor de verrichting verbonden waren (en aan de voorwaarden tot fiscale consolidatie voldeden)
  • Bepaalde vennootschappen (forfaitair belaste vennootschappen, vennootschappen die van een voordelig afwijkend belastingregime genieten, enz..) en specifieke situaties (geval van een vennootschap die vastgoed of zakelijke rechten op vastgoed ter beschikking stelt aan haar bestuurder of zaakvoerder) worden uitgesloten.
Wat met vennootschappen die betrokken zijn bij een herstructurering?

Voor deze vennootschappen geldt een bijzondere regel: hierdoor kunnen vennootschappen die opgericht worden n.a.v. een dergelijke reorganisatie (fusie, splitsing, enz…), toch een groepsbijdrageovereenkomst afsluiten indien alle vennootschappen waarin voorheen het vermogen van de nieuw opgerichte vennootschap was ondergebracht, zelf ook voldeden aan de voorwaarden voor de fiscale consolidatie.

Kan er al een eerste evaluatie gemaakt worden?

De fiscale consolidatie is alvast een stap in de goede richting van een belastingheffing op groepsniveau, maar zal in de praktijk tot heel wat beperkingen leiden door de strikte toepassingsvoorwaarden, met name op het vlak van deelnemingsvereiste van 90% voor de betrokken vennootschappen en van de minimum periode van vijf jaar om als “verbonden” vennootschappen te kwalificeren.  Hierdoor worden heel wat kansen gemist om ook nieuwe M&A dossiers van de fiscale consolidatie te laten genieten.

2018-12-04T09:17:00+00:00 4 december 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: |