>>>Fiscale bemiddeling – Cel Administratieve Sancties: sinds 1 januari 2019 actief (Adhemar Advocaten)

Fiscale bemiddeling – Cel Administratieve Sancties: sinds 1 januari 2019 actief (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten)

Publicatiedatum: 04/02/2019

Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van 7 mei 2018 werd bij wet van 29 maart 2018 een “cel administratieve sancties” (of kortweg CAS) toegevoegd aan de fiscale bemiddelingsdienst. Deze nieuwe afdeling binnen de fiscale bemiddelingsdienst ging op 1 januari 2019 van start. 

In deze nieuwsbrief zal kort worden stilgestaan bij de taken en de werkwijze van de cel administratieve sancties, zoals ook beschreven in het Koninklijk Besluit van 21 december 2018 en het bijhorende verslag aan de koning.

In de wet van 29 maart 2018 werden de bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst, die werd opgericht in 2007 om in fiscale zaken te bemiddelen tussen de overheid en de burger, uitgebreid. Eén van deze uitbreidingen was de oprichting van de “cel administratieve sancties”.

Deze nieuwe afdeling heeft tot doel om te oordelen over aanvragen tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er geen administratief of rechterlijk beroep tegen deze belastingverhoging of boete hangende mag zijn of nog kan worden ingesteld.  Bovendien mogen de sancties ook niet opgelegd zijn ingevolge inbreuken in het kader van fiscale fraude.

Personen die een verzoek aan de CAS kunnen richten

Indien aan het bovenstaande is voldaan, kan de belastingschuldige en iedere andere persoon die tot de administratieve boete kan worden aangesproken een verzoekschrift richten aan de CAS. Zo kunnen volgens de toelichting bij het KB bijvoorbeeld ook de rechthebbenden van een nalatenschap zich wenden tot de CAS.

Vanaf wanneer kan er een verzoekschrift aan de CAS worden gericht?

Voor wat betreft de inkomstenbelastingen (en de ermee gelijkgestelde belastingen) kan men pas een verzoekschrift tot kwijtschelding of vermindering aan de CAS richten wanneer alle administratieve en gerechtelijke rechtsmiddelen zijn uitgeput. Men zal dus eerst een bezwaarschrift en een gerechtelijke procedure moeten hebben doorlopen vooraleer men zich tot de CAS kan wenden.

Vormvereisten van het verzoekschrift

Het verzoekschrift moet schriftelijk worden opgemaakt en dient een grondige motivering te bevatten van de persoonlijke of financiële situatie van de betrokkene. Het betreft immers een soort van gratieverzoek waarbij de CAS om billijkheidsredenen (die door de verzoeker moeten worden bewezen) de administratieve boete of de belastingverhoging niet meer zal uitvoeren.

Het verzoekschrift kan nadien per brief of per e-mail worden verzonden aan de CAS.  Het verzoekschrift kan verder worden aangevuld zolang de CAS geen uitspraak erover heeft gedaan.

Werkwijze van de CAS

Wanneer het verzoekschrift werd ingediend, zal het onderzocht worden. Hierbij kan de CAS binnen de FOD Financiën alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn.  Uiteindelijk zal het college van de fiscale bemiddelingsdienst een gemotiveerde uitspraak doen over het verzoekschrift tot vermindering of kwijtschelding van de belastingverhoging of administratieve boete.  Hierbij zal men zich baseren op argumenten van sociale, financiële of humanitaire aard. Ook de goede trouw van de verzoeker speelt een rol.

Deze beslissing wordt binnen de 15 werkdagen per aangetekende brief aan de indiener van het verzoekschrift bezorgd.

Hierna kan er eventueel nog binnen de 60 dagen beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Lees hier het originele artikel

2019-02-04T15:27:07+00:00 6 februari 2019|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: , , |