>>>Fiscaal genaderecht wordt overgedragen van minister naar Bemiddelingsdienst (De Broeck, Van Laere & Partners)

Fiscaal genaderecht wordt overgedragen van minister naar Bemiddelingsdienst (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: 08/05/2018

Publicatiedatum: De Broeck, Van Laere & Partners

Wie om kwijtschelding van een belastingverhoging of boete wil verzoeken wegens bijzondere omstandigheden buiten zijn wil om, kan daarvoor binnenkort terecht bij een nieuwe cel binnen de Fiscale Bemiddelingsdienst. Dat zou maximale garanties moeten bieden op een onpartijdige beslissing volgens uniforme criteria en op een vlotte afhandeling.

Een belastingplichtige die een belastingverhoging of een administratieve boete opgelegd krijgt maar zich in een uiterst precaire situatie bevindt of in andere omstandigheden waarin een sanctie bijzonder onbillijk lijkt, kan verzoeken om kwijtschelding of vermindering van de sanctie. Die gunstmaatregel kan officieel verleend worden op basis van het Regentsbesluit van 18 maart 1831.

Op die manier is het mogelijk om rekening te houden met verzachtende omstandigheden, sociale factoren of onverwachte commerciële tegenslagen. Die verantwoorden soms dat de wet niet in al zijn gestrengheid toegepast zou worden op een belastingplichtige die volledig te goeder trouw is.

Hetzelfde geldt als de sanctie buitenproportionele gevolgen zou hebben (bijv. een faillissement onvermijdelijk zou maken).

Tot nu toe berustte die bevoegdheid bij de minister van Financiën.

In de praktijk delegeerde hij die aan de administratie. Maar dat leidde soms tot klachten dat niet overal dezelfde criteria toegepast worden (of onduidelijke criteria), of zelfs dat niet volledig onpartijdig beslist wordt, en dat de procedure te log is.

Speciale cel bij Bemiddelingsdienst

Om dergelijke problemen te vermijden, wordt de beslissingsbevoegdheid over “gratieverzoeken” nu ondergebracht bij één centrale en onpartijdige dienst. Daartoe wordt een nieuwe cel opgericht binnen de Fiscale Bemiddelingsdienst. Die Dienst maakt wel onderdeel uit van de administratie maar werkt onafhankelijk van de fiscus. Zijn functie bestaat erin om, op verzoek van de belastingplichtige, te bemiddelen tussen fiscus en belastingplichtige tijdens de bezwaarfase.

Alleen voor definitieve sancties, en niet voor BTW

Een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van een administratieve sanctie staat daar helemaal los van. Een dergelijk verzoek kan trouwens niet ingediend worden tijdens de bezwaarfase maar alleen als de sanctie “definitief” is.

Dat wil zeggen dat de bezwaarfase helemaal afgerond is en dat er ook geen gerechtelijke procedure meer loopt.

De Bemiddelingsdienst zal zijn nieuwe bevoegdheid ten laatste vanaf 1 januari 2019 uitoefenen. Mogelijk wordt zelfs nog een eerdere datum vastgelegd. Voorlopig blijft de maatregel beperkt tot de inkomstenbelastingen.

Voor het kwijtschelden van BTW-boetes blijft de minister dus bevoegd.

Bron: Wet van 29 maart 2018, Staatsblad van 13 april 2018

Lees hier het originele artikel

2018-05-11T09:10:32+00:00 11 mei 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|