>>>Kapitaalvermindering door holding zonder reserves. Geen fiscaal misbruik volgens het hof van beroep te Gent van 28 april 2020 (Allen & Overy)

Kapitaalvermindering door holding zonder reserves. Geen fiscaal misbruik volgens het hof van beroep te Gent van 28 april 2020 (Allen & Overy)

Auteur: Patrick Smet (Allen & Overy)

Publicatiedatum: 01/05/2020

Ongeveer een jaar geleden maakten we melding van een opmerkelijk vonnis waarin een BBI-taxatie werd gevalideerd: een kapitaalvermindering door een holdingvennootschap die geen reserves had (en die dus vennootschapsrechtelijk geen dividenden mocht uitkeren) werd niettemin op basis van fiscaal misbruik als een dividenduitkering belast.

We hebben de eer gehad om de verdediging van deze interessante zaak te mogen opnemen in hoger beroep en het Hof van Beroep te Gent heeft op 28 april het vonnis vernietigd. Het Hof stelt dat de oprichting van de holding in 2009 en de kapitaalvermindering in december 2012 (evenals de kapitaalvermindering in 2014, net voorafgaand aan de verkoop van de aandelen aan een derde) eenzelfde verrichting betreft.
Het nieuwe art. 344 §1 WIB92 kan enkel worden toegepast indien alle rechtshandelingen binnen het temporeel toepassingsgebied van de bepaling vallen, hetgeen hier niet het geval is.

Een overweging gemaakt tijdens een parlementair debat waaruit zou blijken dat enkel de laatste rechtshandeling binnen het temporeel toepassingsgebied dient te vallen, kan niet ingaan tegen de tekst van de wet.

Daarnaast aanvaardt het Hof ook onze argumentatie dat het voorzienbaarheidsbeginsel zou worden geschonden mocht de nieuwe antimisbruikbepaling op dit geval worden toegepast: op het ogenblik van de oprichting van de holding in 2009 (die volgens de BBI eenzelfde verrichting vormt met de kapitaalvermindering 3 jaar later), hebben de oprichters beslissingen genomen die toen onmiskenbaar niet als fiscaal misbruik aangemerkt werden. Zelfs op het ogenblik van de kapitaalvermindering in december 2012 was er geen enkele aanwijzing dat de BBI zou proberen om een kapitaalvermindering, waarvan de fiscale gevolgen zeer duidelijk in de wet zijn geregeld, toch als een dividend te belasten. De Circulaire van 4 mei 2012 gaf geen toepassingsvoorbeelden van fiscaal misbruik inzake inkomstenbelastingen.

Pas in mei 2014, toen naar de pers werd gelekt dat de BBI een onderzoek was gestart naar de oprichters van Studio 100 m.b.t. een kapitaalvermindering doorgevoerd door hun holding (eveneens in december 2012), bleek in eerste instantie dat de BBI kapitaalverminderingen meende te kunnen belasten als dividenduitkeringen.

Korte tijd later kon in de media evenwel worden gelezen dat de BBI afzag van de taxatie, omdat de vennootschap geen dividenden had kunnen uitkeren. Het Hof voegt daaraan de feitelijke overweging toe dat, gelet op de verkoop van de aandelen aan een derde, de aandeelhouders de voorkeur zouden hebben gegeven aan een verkoop voor een hogere prijs (eerder dan voorafgaand aan de verkoop kapitaalverminderingen door te voeren, die de verkoopprijs heeft verminderd), mocht de wet wel voorzienbaar zijn geweest. Gelet op deze feitelijke omstandigheden, is het voorzienbaarheidsbeginsel geschonden, hetgeen zich verzet tegen de toepassing van art. 344 §1 WIB92 op dit specifieke geval.

Ten gevolge van de vernietiging van de aanslagen op deze basis, komt het Hof niet toe aan de bespreking van een reeks andere onwettigheidsargumenten, waaronder de inhoudelijke toepassingsvoorwaarden van art. 344 §1. In een arrest van 1 oktober 2019 had hetzelfde Hof reeds geoordeeld dat de bedoeling van de wetgever niet is gefrustreerd wanneer de belastingplichtige gebruik maakt van de expliciete fiscale regeling voor terugbetalingen van kapitaal; het Hof van Cassatie zal zich hierover moeten uitspreken.

Tenslotte, knap dat dit arrest kon uitgesproken worden, in volle corona-tijden, met een doorlooptijd van nauwelijks een jaar na de uitspraak in eerste aanleg.

Mr. Patrick Smet 
patrick.smet@allenovery.com
Tax Partner Allen & Overy

 

2020-05-01T07:34:35+00:00 1 mei 2020|Categories: Directe belastingen|