>>, Directe belastingen>Fiscale visitatie en de plicht om vrije toegang te verlenen (Lauwers Fiscale Advocaten)

Fiscale visitatie en de plicht om vrije toegang te verlenen (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten)

Publicatiedatum: 15/01/2021

Kunnen de fiscale ambtenaren inzake BTW bij een fiscale controle van rechtswege toegang verkrijgen tot alle ruimten waarin de belastingplichtige zijn of haar economische activiteit uitoefent?

De fiscale controle is het voorwerp van vele betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De contouren van de rechten en verplichtingen van de belastingplichtigen enerzijds en van de fiscale administratie anderzijds worden regelmatig afgetoetst. De vraag kan worden gesteld of de verplichting voor de belastingplichtige om vrije toegang te verlenen bij een plaatsbezoek, met zich meebrengt dat er geen toelating van de eigenaar-zaakvoerder vereist is.

Toegang weigeren leidt tot boetes

In een concreet geval dat aanleiding heeft gegeven tot een gerechtelijke procedure wou de fiscale administratie de kelder van een café inspecteren maar de barbediende weigerde meermaals de toegang omdat de baas afwezig was. De controleurs kregen bijgevolg geen kans om eventuele discrepanties tussen de voorraad in de kelder en de cijfers op de officiële facturen vast te stellen.

De horecazaak werd bijgevolg geconfronteerd met een reeks administratieve geldboetes.

De rechtspraak over gelijkaardige geschillen is omvangrijk. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bijvoorbeeld dat een belastingambtenaar op eigen houtje geen toegang tot de lokalen mag forceren wanneer die toegang hem wordt ontzegd. De halsstarrige belastingplichtige stelt zich in dat geval enkel bloot aan administratieve geldboetes.

In voormelde zaak werd geoordeeld dat de wet slechts spreekt over ‘vrije toegang verlenen tot’ die ruimten waar de belastingplichtige zijn economische activiteit uitoefent. De wet vereist nergens enige voorafgaande toelating van de belastingplichtige.

Onaangekondigde controles

De controleambtenaren mogen dus onaangekondigd controles uitvoeren en de toestemming van de belastingplichtige is volgens deze rechtspraak niet relevant. Die laatste heeft zelfs de plicht om toelating te verlenen en zal bij weigering administratieve boetes kunnen verwachten. De afwezigheid van de zaakvoerder doet hieraan geen afbreuk.

Draaiboek fiscale visitatie

Maak dus duidelijke afspraken met uw personeel wat het scenario voor fiscale controles betreft. De controleurs mogen wel niet manu militari de toegang tot uw zaak afdwingen.

Lauwers Fiscale Advocaten begeleidt de belastingplichtigen tijdens een fiscale controle of fiscale huisvisitatie en zet de rechten en plichten in kaart. Wordt u overvallen door een fiscale controle? Wenst u een actueel en duidelijk overzicht van de mogelijke gevaren voor uw zaak met bijhorende adviezen om u preventief in te dekken? Werd u in het verleden geconfronteerd met een onwettige fiscale controle?

Lauwers fiscale advocaten staat al twee decennia standvastig aan de zijde van ondernemers in complexe nationale en internationale fiscale geschillen.  Meester Lauwers en zijn team zijn uw partner in elk fiscaal conflict en begeleiden u met succes.

Lees hier het originele artikel