>>>Fiscale regularisatie: the (never) ending story! (Sherpa Law)

Fiscale regularisatie: the (never) ending story! (Sherpa Law)

Auteur: Alain Claes (Sherpa Law)

Publicatiedatum: 07/09/2020

De fiscale zondaar zal ondertussen waarschijnlijk soms door het bos de bomen niet meer zien in het kader van alle fiscale amnestieregels die België heeft gekend sinds 2005. De EBA, de permanente fiscale regularisatie, bis, ter, quater enz.  Naast de federale regularisatie werden er ook regionale luiken aan toegevoegd. Maar aan het regionale luik komt er eind dit jaar een einde. Een kroniek van een aangekondigde dood voor ook de andere fiscale regularisaties ?

BESTAANDE FEDERALE REGELING

De huidige fase is ingevoerd door de Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie. Ook dit luik werd aangekondigd als de laatste fiscale regularisatie die nog nodig zou zijn. Naast het regulariseren van inkomsten werd ook het regulariseren van kapitaal verplicht, mede door de zeer zware bewijslast die op de belastingplichtigen wordt gelegd.

In deze wetgeving was er voorzien in een tariefverhoging naarmate de belastingplichtigen langer zouden wachten om te regulariseren (kwestie van de opbrengst voor de Schatkist zo snel mogelijk te verwerven). De tariefverhoging ging in vanaf 1 januari 2017 en verhoogde elk jaar. Vanaf 1 januari 2020 werd het hoogste tarief voorzien en dit verhoogde nadien niet meer.

De wet bepaalt evenwel niet dat van zodra dit plafond zou bereikt zijn, de wet niet langer zou behouden blijven. Fiscaal regulariseren blijft dus mogelijk tot de wet wordt aangepast of afgeschaft.

DE REGIONALE REGELING DOOFT UIT

Sinds 10 februari 2017 biedt ook een Vlaams decreet de mogelijkheid om tegen betaling van een speciaal tarief een rechtzetting te doen voor inbreuken die dateren van vóór 1 augustus 2016.

Maar Vlaanderen heeft steeds de nadruk gelegd op het feit dat zij enkel een “tijdelijke” fiscale regularisatie zou aanvaarden (ten minste voor de bedragen die onder haar bevoegdheid vielen). De sommen, kapitalen of roerende waarden beoogd door het Decreet van 1 juni 2017 kunnen het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte uitsluitend tot en met 31 december 2020. Diezelfde houdbaarheidsdatum van de regularisatie werd ook voorzien in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HET EINDE VAN DE REGIONALE REGELING BETEKENT MOGELIJKS OOK HET BEGIN VAN DE DOODSTRIJD VAN DE FEDERALE REGELING

Vanaf 1 januari 2021 zal er dus geen regularisatie meer kunnen gebeuren van bedragen die behoren tot de bevoegdheid van de regionale overheden. De federale regeling blijft daarentegen blijkbaar wel bestaan.

De praktijk wijst evenwel uit dat elke mogelijke regularisatie goed moet geanalyseerd worden om te kunnen vaststellen of het enkel een federale dan wel een regionale dan wel een onsplitsbare regularisatie betreft. Na 1 januari 2021 zou dit er dan ook mogelijks toe leiden dat regularisatie niet meer mogelijk zal zijn omdat het geen louter federale regularisatie is.

Voor die fiscale zondaars die dus nog steeds zouden twijfelen, is het misschien dus tijd om in actie te schieten. Een ernstige analyse van de rechtspositie van een cliënt vergt immers tijd voor analyse en voor verzameling van de nodige gegevens en bewijsstukken.

Nog talmen zou wel eens kunnen leiden tot vijgen na (Pasen) nieuwjaar.

Lees hier het originele artikel

2020-09-10T08:23:12+00:00 17 september 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |