>>>DAC6 – Ook het (compliance)virus verspreidt zich (Sherpa Law)

DAC6 – Ook het (compliance)virus verspreidt zich (Sherpa Law)

Auteur: Alain Claes (Sherpa law)

Publicatiedatum: 26/10/2020

Vandaag even niet over het Covid-19 virus (dat uw onderneming hopelijk redelijk goed overleeft).

We moeten helaas wel uw aandacht vestigen op een ander en even ingrijpend C-virus : het compliance-virus !

WAT IS DAC6?

Op op 5 juni 2018 werd de Europese richtlijn 2018/822 (ook wel ‘DAC 6’ genoemd) gepubliceerd. De richtlijn voorziet in een verplichte uitwisseling van inlichtingen m.b.t. ‘mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter’. De richtlijn is enigszins onder de radar gebleven omdat dergelijke richtlijn altijd eerst moet worden omgezet door de nationale wetgever. Dit gebeurde door een wet van 20 december 2019.

DAC 6 beoogt een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied m.b.t. bepaalde grensoverschrijdende constructies opdat elke nationale belastingdienst adequaat zou kunnen reageren op fiscale planning. Dergelijke uitwisseling is evenwel enkel mogelijk als de autoriteiten over de informatie kunnen beschikken. Het is hier dat uw adviseur en uw onderneming zelf bijkomende verplichtingen krijgt.

WAT MOET MEN MELDEN?

Hoewel men in principe enkel grensoverschrijdende constructies beoogt waarvoor ‘een indicatie van een risico op belastingontwijking’ aanwezig is, heeft de wetgever getracht de mazen van het net zo klein mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken worden begrippen zo ruim mogelijk ingevuld. Er wordt gewerkt met een lijst van kenmerken die een sterke aanwijzing zouden kunnen zijn voor belastingontwijking. Men beoogt dus wel degelijk perfect legale ideeën die mogelijks zouden kunnen leiden tot het vermijden van belasting en daardoor een negatieve impact hebben op de belastingopbrengsten.

WIE MOET MELDEN?

In hoofdorde wordt de verplichting ogenschijnlijk opgelegd aan uw adviseur. De meldingsplicht rust op de ‘intermediairs’ die een link hebben met een van de lidstaten. Maar als er geen intermediair aanwezig is of deze verhinderd is om te melden door zijn beroepsgeheim, zal deze verplichting zeer snel verlegd worden naar de ‘relevante belastingplichtige’, zijnde de persoon voor wie de betreffende constructie bedoeld is. Het is dus zeker mogelijk dat u, uw onderneming of een andere groepsvennootschap zelf onder de nieuwe rapporteringsplicht valt.

Daarenboven is het voor u als ondernemer zeer nuttig om te weten over welke informatie het gaat en wanneer deze mogelijks wordt medegedeeld aan de belastingoverheden.

HOE EN WANNEER MELDEN?

Om deze meldingsplicht te kunnen naleven moet er steeds eerst een (vrij technische) analyse gebeuren van de vermeende constructie en of deze al dan niet onder de verplichting valt. Is dit zo, dan heeft men slechts 30 kalenderdagen om het nodige te doen vanaf het idee implementeerbaar is of wordt geïmplementeerd.

Voor de eerste melding van nieuwe constructies (eerste stap van implementatie of idee implementeerbaar vanaf 1 juli 2020) heeft uw adviseur of uzelf nog tijd (dankzij een uitstel wegens corona) tot 30 januari 2021.

GELDT DIT OOK VOOR HET VERLEDEN?

Maar weet dat u ook naar het verleden moet kijken. Er moet immers ook melding gebeuren van alle constructies geïmplementeerd vanaf 25 juni 2018 tot op heden. Voor de meldingen van deze historische constructies heeft men nog tijd tot 28 februari 2021.

WAT ALS ER NIET GEMELD WORDT?

Ingeval onvolledige gegevens verstrekt worden of bij laattijdige of niet-rapportering, kunnen boetes worden opgelegd die kunnen oplopen tot 100.000 EUR per overtreding.

Lees hier het originele artikel

2020-11-10T10:28:54+00:00 10 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |