>>>Carry back van fiscale verliezen: aangifte uiterlijk 30 november 2020 (Lauwers & Seutin)

Carry back van fiscale verliezen: aangifte uiterlijk 30 november 2020 (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin)

Publicatiedatum: 02/10/2020

Om ondernemers die in het jaar 2020 verliezen hebben geleden door de corona-crisis op korte termijn financieel te ondersteunen, heeft de wetgever via de wet van 23 juni 2020 de carry back van verliezen in zowel de vennootschapsbelasting, de personenbelasting als in de belasting niet-inwoners ingevoerd. Door deze carry back-regeling kunt u het verwachte verlies van het lopende boekjaar of inkomstenjaar aftrekken van de winst of de beroepsinkomsten in de aangifte die betrekking heeft op het vorige boekjaar of inkomstenjaar.

De vennootschappen kunnen in hun aangifte voor het vorige boekjaar een tijdelijk vrijgestelde reserve aanleggen, die dan afgetrokken wordt van de winst van dat boekjaar. Deze vrijstelling wordt verleend door de vorming van een tijdelijke vrijgestelde reserve, die in mindering wordt gebracht op het totale bedrag van de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020.

Enerzijds is de regeling niet beperkt tot de verliezen die te wijten zijn aan de coronapandemie. Anderzijds kan u slechts eenmalig gedurende de aanslagjaren 2020 of 2021 het systeem toepassen. Op die manier creëert u tijdelijk ademruimte.

Voor zelfstandigen betreft het een economische vrijstelling, die enkel voor het inkomstenjaar 2019 kan worden toegepast en aangerekend wordt na de andere economische vrijstellingen, met uitzondering van de overdraagbare investeringsaftrek. Omdat die vrijstelling neerkomt op een vervroegde verliesaftrek, geldt de maatregel niet voor belastingplichtigen waarvan de belastbare grondslag forfaitair wordt bepaald.

De vrijgestelde reserve of de aangevraagde vrijstelling moet zo nauw mogelijk aansluiten bij het verwachte verlies voor 2020. Er is een tolerantie van maximum 10% van het fiscaal verlies. Als het fiscaal verlies dus lager uitvalt dan 90% van de aangelegde reserve of de aangevraagde vrijstelling, zal dat voor het inkomstenjaar 2020 aanleiding geven tot een afzonderlijke aanslag, vermeerderd met een belastingverhoging voor natuurlijke personen of een strafrente van 2 tot 4 % voor vennootschappen.

Om de fiscale vrijstelling te bekomen, moet u bij uw aangifte een opgave 275 COV: ‘Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit van het eigen vermogen ten gevolge van de Covid-19-pandemie’ voegen. Deze moet ten laatste op 30 november 2020 worden ingediend bij de fiscale administratie.

Lees hier het originele artikel

2020-10-06T09:34:55+00:00 12 oktober 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |