>>>De nieuwe bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst (Adhemar Advocaten)

De nieuwe bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten)

Publicatiedatum: 07/05/2018

De wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst werd op 13 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee aan de fiscale bemiddelingsdienst. Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna kort toe.

De fiscale bemiddelingsdienst werd opgericht bij de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007. Haar doel is om de aan haar voorgelegde aanvragen in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid en met inachtneming van de wet te onderzoeken en om de standpunten van de belastingplichtige en de FOD Financiën met elkaar te verzoenen. Het gaat bijvoorbeeld over aanvragen van burgers of ondernemingen die het niet eens zijn met de invorderingen van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de btw, enz. Deze bemiddeling is mogelijk zolang de procedure in de administratieve fase zit. Eens er een procedure voor de rechtbank werd opgestart, kan de fiscale bemiddelingsdienst niet meer tussenkomen.

Sinds haar oprichting heeft de fiscale bemiddelingsdienst al meerdere wetwijzigingen moeten ondergaan. De wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst is de laatste in haar soort.

Welke wijzigingen brengt de wet met zich mee?

In de eerste plaats breidt de wet de bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst uit. Zo zal de cel “administratieve sanctie” beslissen over verzoeken om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en/of administratieve geldboetes.

Deze belastingverhogingen en administratieve boetes mogen niet het voorwerp zijn van een administratief of rechterlijk beroep. Deze sancties mogen ook niet administratief zijn opgelegd ingevolge inbreuken in het kader van de strijd tegen fiscale fraude.

De bepalingen hieromtrent treden uiterlijk op 1 januari 2019 in werking.

In de tweede plaats wordt het mogelijk om rechtstreeks fiscale bemiddeling aan te vragen bij betwistingen omtrent het kadastraal inkomen. Vóór deze wetswijziging moest de belastingplichtige eerst zelf onderhandelen met de betrokken ambtenaar over het al dan niet opstarten van de fiscale bemiddeling of moest de ambtenaar zelf naar de fiscale bemiddelingsdienst stappen.

Daarnaast wordt de fiscale bemiddelingsdienst ook bevoegd voor betwistingen met de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen (met uitsluiting van alimentatievorderingen). Dit zijn bijvoorbeeld de verkeersboetes die door de FOD Financiën worden ingevorderd.

Deze bepalingen treden in werking op 1 juni 2018.

Ten slotte sleutelt de wetgever aan de termijn waarna een belastingplichtige naar de rechtbank kan stappen indien hij het niet eens is met de inhoud van zijn aanslagbiljet. Deze vordering kan ten vroegste bij de rechtbank worden ingesteld wanneer er 6 maanden na het indienen van het verplichte administratief beroep nog geen beslissing werd genomen. Deze termijn wordt met maximum 4 maanden verlengd wanneer er fiscale bemiddeling lopende is.

De nieuwe wet bepaalt nu, aangezien hier vroeger discussie over bestond, dat de termijn van 6 maanden zal worden verlengd met maximum 4 maanden van zodra de aanvraag tot bemiddeling ontvankelijk werd verklaard door de fiscale bemiddelingsdienst.

Deze wijziging treedt retroactief in werking vanaf 1 september 2017.

Lees hier het originele artikel

2018-05-08T11:55:22+00:00 8 mei 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: |