>>>Billijke belastingheffing : Commissie stelt laatste technische maatregelen voor toekomstig fraudebestendig EU-btw-stelsel voor (Europese Commissie)

Billijke belastingheffing : Commissie stelt laatste technische maatregelen voor toekomstig fraudebestendig EU-btw-stelsel voor (Europese Commissie)

Auteur: Europese Commissie

Publicatiedatum: 25/05/2018

De Commissie heeft vandaag de gedetailleerde technische wijzigingen van een aantal btw-regels in de EU voorgesteld, die een aanvulling vormen op het recente herzieningsvoorstel dat het stelsel fraudebestendiger moet maken.

Het nieuwe pakket maatregelen houdt een ingrijpende wijziging van de bestaande btw-regels in en moet een en ander vergemakkelijken voor bedrijven in de EU door een eind te maken aan een “overgangsregeling” voor de btw die 25 jaar lang van toepassing was op de eengemaakte markt. Afgelopen oktober heeft de Commissie de belangrijkste beginselen voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU voorgesteld, die zou helpen om paal en perk te stellen aan de fraude waardoor de EU-lidstaten momenteel naar schatting jaarlijks 50 miljard euro aan nationale begrotingsinkomsten derven. De Commissie hoopt dat de lidstaten met deze technische maatregelen een nieuwe impuls zullen geven aan de discussies over de fundamentele beginselen of “pijlers” van een eenvoudiger en robuust definitief EU-btw-stelsel voor de handel in goederen in de EU.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: “Met de voorstellen die we nu op tafel leggen, leggen we de laatste hand aan de herziening van het btw-stelsel van de EU. Zij maken de weg vrij voor eenvoudigere regels, minder administratieve rompslomp en meer gebruikersvriendelijkheid, dankzij het online-éénloketsysteem voor bedrijven. Het is tijd dat de lidstaten elkaar gaan vertrouwen waar het gaat om de inning van de btw op transacties binnen de EU. Volgens onze ramingen kan de voorgestelde hervorming het jaarlijkse inkomstenverlies van 50 miljard euro als gevolg van grensoverschrijdende btw-fraude met 80 % terugdringen. Ik hoop dat de lidstaten deze kans zullen grijpen om een degelijk btw-stelsel voor de EU tot stand te brengen.”

Belangrijkste onderdelen van het voorstel

Om de pijlers van het definitieve btw-stelsel in de praktijk tot uitvoering te brengen, moet de btw-richtlijn ingrijpend worden gewijzigd. Van de 408 artikelen in de btw-richtlijn moeten er ongeveer 200 worden aangepast zodat bedrijven en nationale overheden van de volgende voordelen kunnen profiteren:

Vereenvoudiging van de wijze waarop goederen worden belast

In het huidige btw-stelsel wordt de handel in goederen tussen bedrijven opgesplitst in twee transacties: een van de btw vrijgestelde verkoop in de lidstaat van oorsprong en een belaste verwerving in de lidstaat van bestemming. Met het huidige voorstel wordt een einde gemaakt aan deze kunstmatige opsplitsing van één enkele handelstransactie. Met de wijziging van de btw-regels zal de grensoverschrijdende handel in goederen worden gedefinieerd als één belastbare transactie, zodat goederen zullen worden belast in de lidstaat waar het vervoer ervan eindigt – zoals dat zou moeten zijn. Daarmee zou de btw-fraude sterk moeten worden beperkt.

Eén onlineportaal voor bedrijven (éénloketsysteem)

Om bedrijven zo vlot mogelijk te laten overschakelen op de nieuwe btw-regels, voorzien de nieuwe wijzigingen in de nodige bepalingen om een onlineportaal of “éénloketsysteem” op te zetten waarmee EU-bedrijven al hun btw-verplichtingen bij b2b-transacties kunnen afhandelen, zoals aangekondigd in de hervormingsvoorstellen van de Commissie van oktober 2017. Het systeem zal ook gebruikt kunnen worden door bedrijven van buiten de EU die zaken willen doen met bedrijven in de EU en zich anders in elke lidstaat voor de btw zouden moeten registreren. Zodra het systeem is opgezet, zullen deze bedrijven gewoon een tussenpersoon in de EU moeten aanwijzen die voor hen de btw regelt.

Minder administratieve rompslomp

De wijzigingen blazen het zelfregulerende karakter van de btw nieuw leven in en verminderen het aantal administratieve stappen die bedrijven moeten zetten wanneer zij zaken doen met andere bedrijven in andere lidstaten. Voor de handel in goederen zullen niet langer specifieke rapportageverplichtingen nodig zijn, die samenhingen met de btw-overgangsregeling. Voor de handel binnen de EU zullen de factureringsregels gelden van de lidstaat van de verkoper, hetgeen voor hem een lastenverlichting moet betekenen.

Verkoper wordt in de regel verantwoordelijk voor de inning van de btw

In de aankondiging van vandaag wordt verduidelijkt dat de btw die verschuldigd is op de verkoop van goederen aan een afnemer in een andere EU-lidstaat, in rekening moet worden gebracht door de verkoper, naar het tarief van de lidstaat van bestemming. Alleen wanneer de afnemer een gecertificeerde belastingplichtige is (dat wil zeggen een betrouwbare belastingplichtige, die als zodanig door de belastingdienst is erkend), zal deze de btw moeten voldoen.

Achtergrond

Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) speelt een belangrijke rol in Europa’s eengemaakte markt. Dit stelsel kwam in de plaats van omzetbelastingen, die de concurrentie verstoorden en het vrije verkeer van goederen belemmerden, en werd later aangepast om controles en formaliteiten aan de EU-binnengrenzen te kunnen afschaffen. De btw is een belangrijke en groeiende inkomstenbron van de EU-lidstaten: in 2015 bedroeg de opbrengst meer dan 1 000 miljard euro, wat neerkomt op 7 % van het bbp van de EU. Ook een van de eigen middelen van de EU is gebaseerd op de btw. Als verbruiksbelasting is het een van de meest groeivriendelijke vormen van belasting.

De Commissie heeft voortdurend op een hervorming van het btw-stelsel aangedrongen. In haar btw-actieplan van 2016 kondigde zij aan dat zij met een voorstel voor een definitief btw-stelsel voor de EU wilde komen. Sindsdien is er vooruitgang geboekt met een akkoord over nieuwe btw-regels voor onlineverkopen; de Commissie heeft ook al voorstellen op tafel gelegd waarin zij de belangrijkste beginselen voor de toekomstige definitieve btw-ruimte in de EU uiteenzet, en de contouren schetst van een ingrijpende hervorming van de wijze waarop de btw-tarieven in de EU-lidstaten worden bepaald. Het voorstel van vandaag bouwt voort op deze voorgaande stappen. De Commissie heeft geluisterd naar het Europees Parlement en de Raad, die beide de mening zijn toegedaan dat een toekomstig btw-stelsel gebaseerd moet zijn op het beginsel van belastingheffing in het land van bestemming, met andere woorden daar waar de goederen of diensten worden verbruikt.

Meer informatie

Voorstel betreffende de laatste technische maatregelen voor de totstandbrenging van een toekomstig fraudebestendig EU-btw-stelsel

Persbericht over het btw-actieplan

Persbericht over de pijlers van een nieuwe definitieve gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU

Mededeling over de pijlers van een nieuwe definitieve gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU

Lees hier het persbericht

2018-05-31T09:45:40+00:00 31 mei 2018|Categories: BTW en douane - Fiscaal recht|Tags: , , |