>>>Afschaffen begrip maatschappelijk kapitaal: noodzakelijke fiscale aanpassingen in apart (fiscaal) wetsontwerp (LegalNews.be)

Afschaffen begrip maatschappelijk kapitaal: noodzakelijke fiscale aanpassingen in apart (fiscaal) wetsontwerp (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 29/11/2018

Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het wetsontwerp tracht in principe de neutraliteit van dit nieuwe wetboek op fiscaal vlak te waarborgen, wat inhoudt dat er geen substantiële wijzigingen werden aangebracht aan de fiscale wetsbepalingen. Toch dwongen de wijzigingen op het vlak van vennootschaps- en verenigingsrecht ertoe om ook de fiscale bepalingen ten gronde te wijzigen, opdat geen discrepanties zouden ontstaan tussen de twee rechtstakken

Wat wijzigt er inzake kapitaal door de wijzigingen inzake vennootschapsrecht?

Het wetsontwerp tot invoering van het WVV behoudt het kapitaal-concept enkel voor de naamloze vennootschap (“NV”). Voor de besloten vennootschap (“BV”) en de coöperatieve vennootschap (“CV”) worden het begrip “maatschappelijk kapitaal” – en meteen ook het vereiste van een minimumkapitaal van 18 550  euro (zoals het thans geldt voor de BVBA) – afgeschaft. Deze wijzigingen nopen tot aanpassingen aan het WIB 92 en in beperkte mate ook aan sommige andere wetboeken.

Voortaan zal de bescherming van de aandeelhouders en de schuldeisers van deze vennootschapsvormen gewaarborgd worden door de vereiste dat de vennootschap bij oprichting over een toereikend “eigen vermogen” (“aanvangsvermogen”) beschikt.

Bij de oprichting van de vennootschap is dat aanvangsvermogen samengesteld uit de inbrengen in geld of in natura die de oprichters hebben volstort tegen uitgifte van aandelen, alsmede de achtergestelde middelen (leningen) die zij eventueel ter beschikking hebben gesteld.

Tijdens het leven van de vennootschap worden de reserves en overgedragen winsten aan het eigen vermogen toegevoegd. Uitkeringen aan aandeelhouders zullen enkel mogelijk zijn als de vennootschap aan een netto-actief-test en een liquiditeitstest voldoet.

Waarom het WIB 92 aangepast wordt?

In de NV wordt voortaan niet langer de uitdrukking “maatschappelijk kapitaal” gebruikt, maar kortweg “kapitaal”. Ten gevolge van de afschaffing van het kapitaal-concept zal de groep kapitaalloze vennootschappen, tot dewelke nu reeds de vennootschap onder firma (“VOF”) en de gewone  commanditaire vennootschap (“GCV“, onder het WVV “commanditaire vennootschap” (“CommV”) genoemd)) behoren, bijgevolg uitgebreid worden met de BV en de CV.

In het WIB 92 komt het woord “kapitaal” zeer regelmatig voor, zowel als opzichzelfstaand begrip als in combinatie met andere begrippen, vb. “werkelijk gestort kapitaal”, “werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal”, “statutair kapitaal”, “maatschappelijk kapitaal”, “aandelen die het maatschappelijk kapitaal  vertegenwoordigen”, enz.

Ondanks het veelvuldig gebruik van het begrip “kapitaal” in het WIB 92 ondervinden de VOF en de GCV op het vlak van de vennootschapsbelasting thans geen hinder van het feit dat zij juridisch niet over een kapitaal beschikken.

Niettemin is het wenselijk, gelet op het grote aantal BV’s en CV’s dat als gevolg van het WVV kapitaalloos wordt, om de bepalingen van het WIB 92 (en KB/WIB 92) af te stemmen op de nieuwe vennootschappelijke werkelijkheid.

Vanzelfsprekend dienen deze aanpassingen niet verder te gaan dan nodig en neutraal te zijn t.a.v. de huidige situatie.

Wat wordt aangepast in het WIB 92?

Het wetsontwerp brengt drie wijzigingen aan het WIB 92 aan:

  1. Telkens wanneer het woord “maatschappelijk” of “statutair” in een bepaling wordt gebruikt in combinatie met het woord “kapitaal” wordt het woord “maatschappelijk” of “statutair” geschrapt
  2. Er wordt een definitie van het begrip “kapitaal” in artikel 2, § 1, WIB 92 ingevoerd
  3. De definitie van het begrip “gestort kapitaal” in artikel 2, § 1, 6°, en artikel 184, WIB 92 wordt aangepast

Lees hier het wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2018-11-29T10:43:02+00:00 29 november 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|