>>Webinar ‘De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht’
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Webinar ‘De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht’

28 mei | 09:30 - 17:30

 

Tengevolge de Corona-crisis zal de eerste studiedag in Gent op 24 april niet doorgaan, daarom vindt u hier enkel de mogelijkheid om u in te schrijven voor de tweede studiedag op 28 mei. U zal deze studiedag als vier praktijkgerichte webinars kunnen volgen.

De wet van 4 februari 2020: een eerste praktijkgerichte analyse

Deze webinars worden georganiseerd door LegalNews.be 

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021. Deze hervorming werd voorbereid door een ministeriële commissie, bestaande uit Prof. dr. Vincent Sagaert (Of Counsel Eubelius en Gewoon Hoogleraar KU Leuven) en Prof. dr. Pascale Lecocq (U. Liège).

Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

Op donderdag 28 mei worden vier webinars gegeven, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten (met daarin algemene bepalingen over het ontstaan, uitdoven en overdragen van zakelijke rechten).
Vervolgens wordt in een tweede webinar stilgestaan bij de mede-eigendom, in het bijzonder de wettelijke regeling voor vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.

Vervolgens komen in de derde webinar de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik aan bod: de verlenging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend), de maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar, de minimumduur van erfpacht van 15 jaar.

Tenslotte wordt tijdens de laatste webinar ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden alsmede de invloed van het bestaan van zakelijke rechten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. In een derde onderdeel van deze webinar zal worden nagegaan of de wijzigingen van het goederenrecht gevolgen zullen hebben voor de uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten.

De webinars worden gevolgd via live webcast, de logingegevens worden bij voorbaat doorgestuurd, ook de uitgebreide documentatiemap wordt vooraf digitaal bezorgd.

Deze webinars herbeluisteren is bovendien mogelijk gedurende 12 maanden.

Sprekers
 • Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KU Leuven
 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KU Leuven
 • Mr. William Timmermans, advocaat-vennoot Altius
 • Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
 • Mr. Charlotte De Wolf, advocaat De Wolf & Vennoten Advocaten

Meer informatie & inschrijven

Programma

Het nieuwe goederenrecht: een algemeen overzicht (dr. Siel Demeyere)

 • Algemene bepalingen inzake zakelijke rechten
 • Voorwerp van zakelijke rechten
 • Publiciteit
 • Eigendomsrecht
 • Erfdienstbaarheden: de voornaamste wijzigingen

Mede-eigendom (mr. Frank Burssens)

Mede-eigendom kan ontstaan door toeval, door de wil van de partijen of op gedwongen wijze. In deze sessie worden de drie verschillende wijzen van mede-eigendom besproken.

 • Toevallige mede-eigendom
 • Vrijwillige mede-eigendom
 • Gedwongen mede-eigendom

Erfpacht, opstal en vruchtgebruik (mr. William Timmermans)

In deze sessie worden de nieuwe regels besproken, met onder meer aandacht voor volgende bijzondere aspecten:

 • Stapeling van zakelijke gebruiksrechten
 • Vruchtgebruik en opstal mogen langer duren, erfpacht mag korter zijn
 • Eeuwigdurend opstalrecht voor volumebouw wordt mogelijk
 • De opstalgever wordt “eigenaar” van de niet-betaalde opstallen
 • Grove herstellingen door de blote eigenaar bij vruchtgebruik

Zakelijke rechten en omgevingsvergunningen (mr. Carlos De Wolf en mr. Charlotte De Wolf)

 • Erfdienstbaarheden in het nieuwe Goederenrecht: harmonisatie of innovatie?
 • De gevolgen van de wijzigingen inzake het goederenrecht (in het bijzonder ook deze inzake erfdienstbaarheden) wat betreft:
  • Aanvragen betreffende omgevingsvergunningen
  • Klassieke overheidsopdrachten
  • Openbare infrastructuurwerken
  • Nutsvoorzieningen
  • Gevolgen voor de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten?

Meer informatie & inschrijven