>>>Webinar on demand ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling – Wat nu de grenzen gesloten zijn voor niet-essentiële reizen?’ (opname 12 mei 2020)

Webinar on demand ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling – Wat nu de grenzen gesloten zijn voor niet-essentiële reizen?’ (opname 12 mei 2020)

Praktijkgerichte webinar (2u) met dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) en mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels). U kijkt waar en wanneer u wilt!

Kostprijs: €99 (excl.BTW)

Op voorstel van de Europese Commissie zijn de buitengrenzen tijdelijk gesloten voor de onderdanen van derde landen die niet-essentiële reizen ondernemen en ook niet-essentiële verplaatsingen van en naar België via de binnengrenzen zijn tijdelijk verboden.

Uiteraard heeft dit heel wat gevolgen inzake internationaal werk, zodat een praktijkgericht overzicht van de huidige situatie meer dan aangewezen is.

Los van deze bijzondere situatie is het ook nodig de aandacht te vestigen op het einde van de overgangsperiode van 10 jaar bij de inwerkingtreding van de Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze loopt ten aanzien van de EU-lidstaten af op 30 april 2020. Vanaf 1 mei 2020 is dus de ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 nu ook van toepassing op zij die volgens de overgangsmaatregel nog verder onder de ‘oude’ Verordening (EEG) 1408/71 vielen.

Dit kan een belangrijke impact hebben op de toepasselijk sociale zekerheid bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten.

Ook de meest recente ontwikkelingen in verband met de ‘single permit’, een aantal belangrijke zaken die aanhangig zijn bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers ter omzetting van de herziene Detacheringsrichtlijn tegen 30 juli 2020 zullen tijdens dit webinar aan bod komen.

Klik hier om u in te schrijven (u krijgt onmiddellijk toegang, uw factuur volgt later)

SPREKERS
 • De heer Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ)
 • Meester Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels)
DUURTIJD

2 uur

PROGRAMMA

1. Impact van COVID-19 op het vlak van internationale tewerkstelling

 • Bevoegde lidstaat inzake sociale zekerheid
 • Grensarbeiders en professionele reizen: mogelijkheden en aandachtspunten
 • Arbeidsrechtelijke gevolgen indien een werknemer vast zit in het buitenland/verplichte quarantaine
 • Impact inzake Limosa
 • Arbeidsmigratie
 • Systeem van tijdelijke ‘corona’ werkloosheid in het kader van een internationale tewerkstelling
 • Fiscaal grensarbeidersstatuut: Frankrijk en Luxemburg

2. Einde van de overgangsperiode van 10 jaar bij de inwerkingtreding van verordening 883/2004: opletten geblazen vanaf 1 mei 2020

 • Het einde van de overgangsmaatregel ten aanzien van de EU-lidstaten op 30 april 2020.
 • Derdelanders: einde overgangsmaatregel op 31 december 2020
 • Voor enkele landen waar de Verordening 883/2004 pas later in werking is getreden, blijft deze nog even gelden: Zwitserland (tot en met 30 maart 2022), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (tot en met 31 mei 2022).
 • De gevolgen van het feit dat, door het aflopen van de overgangsmaatregel, sommige werknemers of zelfstandigen vanaf 1 mei 2020 onder de sociale zekerheid van een andere Europese lidstaat zullen vallen

 3. Recente ontwikkelingen in verband met de ‘single permit’

 • Single permit: recente procedurele wijzigingen

4. Hof van Justitie van de Europese Unie: toelichting bij een aantal belangrijke hangende zaken

 • AFMB C-610/18 , conclusies Advocaat-generaal Pikamäe 26 november 2019
 • Team Power Europe C-784/19
 • Format II C-879/19

5. Het wetsontwerp tot wijziging van de Detacheringswet van 5 maart 2002

 • Wijziging Detacheringswet van 5 maart 2002
 • Wijziging Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
 • Wijziging Sociaal Strafwetboek
DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
DEELNAMEPRIJS

€99 excl. btw, inclusief relevante documentatie.

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinar bekijkt.

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • IAB/BIBF: in aanvraag

Klik hier om u in te schrijven (u krijgt onmiddellijk toegang, uw factuur volgt later)

Meerdere licenties kopen, zodat elk een attest bekomt voor permanente vorming?  Contacteer tom@legalnews.be

Introductie door Mr. Sophie Maes:

2020-05-24T20:00:17+00:00 6 mei 2020|Categories: E-learning - Sociaal recht|Tags: , |