Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Meest gelezen

Het gebeurt vaak dat een zaakvoerder van meerdere vennootschappen in zijn offerte voor een overheidsopdracht geen...
In de zaak Wiener Wohnen kwam het Hof van Justitie tot het besluit dat de gemeentelijke...
In een recent arrest bevestigt en verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn...
Het overheidsopdrachtenrecht laat kandidaten en inschrijvers toe om beroep te doen op derden teneinde de gestelde...
Volgens de Raad van State in het arrest nr. 250.817 van 8 juni 2021 is dat niet...
Het belang van het arrest nr. 250.818 van 8 juni 2021 kan moeilijk onderschat worden: ‘De...
In een recent tussenvonnis heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent uitspraak gedaan over...
Met collusie, doorgaans ‘bid rigging’ genoemd, worden illegale afspraken tussen ondernemers bedoeld, die erop gericht zijn...
In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals)...
Het misdrijf uit artikel 314 van het Strafwetboek (te weten: het belemmeren of storen van de...
Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend...
In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich...
De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de...
Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks...
In deze reeks artikelen wordt een selectie van de Nederlandstalige rechtspraak met betrekking tot overheidsopdrachten en...
Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag...
De Raad van State heeft zich in een recent arrest (nr. 248.216 van 7 september 2020,...
Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State is een subgunningscriterium een voorafgaand aan de...
Hof van Justitie herneemt criteria De vraag of een privaatrechtelijke entiteit beschouwd dient te worden als een aanbestedende...
De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap...