Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Meest gelezen

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt...
Waarom? Alvorens bepaalde vastgoedprojecten of bouwwerken kunnen worden uitgevoerd, dient er over een omgevingsvergunning te worden beschikt (cf. dit zijn doorgaans ‘vergunningsplichtige...
Artikel 59, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het advies van het college van...
In een vorige blog werd reeds meegedeeld dat de Vlaamse Regering op 20 december 2019 het zogenaamde Instrumentendecreet...
Verloren gewaande of vergeten buurtwegen hebben al menig bouwproject doen ontsporen. Recent kregen de buurtwegen aandacht...
In het arrest nr. 12/2020 van 23 januari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen...
De overgangsperiode, waarbij een destructieve asbestinventaris kon worden ingediend bij Tracimat vzw, wordt verlengd voor 2...
Vanaf 20 januari 2020 werd de wijze waarop een beroepsschrift in het Omgevingsloket moet worden ingediend grondig gewijzigd....
In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een...
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact...
Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de...
Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op...
Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 nog maar eens de Decreetgever teruggefloten in het...
Wij lezen in de media dat Vlaanderen de verontreinigde gronden van particulieren gratis saneert. Als een...
Opheffing substituerend vorderingsrecht – schending standstill-verplichting In arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk...
Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15...
Het Vlaamse omgevingsbeleid mag zich verwachten aan een heuse hervorming, wanneer het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hoe...
Wanneer één van uw mede-eigenaars een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het herbestemmen van diens kavel(s), dient...
De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden...
Aangezien het Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten niet meer voorzien in een attest van aanplakking – hetgeen...