Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Zo ziet het er alvast naar uit. In de ‘superministerraad’ van 20 juli 2018 hechtte de...
Op 25 juli 2018 waren er twee belangrijke ontwikkelingen in het Europees milieurecht. Mr. Guan Schaiko...
Op de superministerraad van 20 juli 2018 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een voorontwerp...
De verzoekende partijen voor het Grondwettelijk Hof vorderden de schorsing en de vernietiging van de artikelen...
Over de Codextrein is al veel inkt gevloeid (zie bijv. onze eerdere blog hierover). Bepaalde wagonnetjes van deze...
We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in...
Dit blijkt nogmaals uit het arrest nr. 242.009 van 28 juni 2018 waarbij de milieuvergunning van...
Eén van de – naar eigen zeggen – “fundamentele wijzigingen” aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening...
In arrest T-584/13 van 17 mei 2018 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de...
Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal...
Als een aanvrager een afwijking vraagt van welbepaalde norm of regel in het Vlarem, moet dit...
Verontreinigde bodems en hun behandeling in de Waalse wetgeving na de goedkeuring van het decreet van...
Collectief of gemeenschappelijk wonen moet een antwoord kunnen bieden aan de schaarste in ruimte waar Vlaanderen...
In een arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018 (nr. C-671/16) staat het volgende...
In het arrest nr. 60/2018 van 17 mei 2018 stelt het Grondwettelijk Hof: ‘B.3. Bij zijn...
Krachtens artikel 90bis van het Bosdecreet is ontbossing slechts mogelijk mits compensatie. Deze compensatie neemt de...
Zoals u weet volgen wij de wijzigingen op het vlak van ruimtelijke ordening nauwgezet op, zeker...
Sommige pesticiden op basis van neonicotinoïden blijken ware “bijenkillers” te zijn. Dit werd recentelijk opnieuw bevestigd...
Artikel 4.3.3 § 1 VLAREMA bepaalde tot voor kort dat een sloopinventaris afvalstoffen vereist was om...