Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Met de vaststelling van de zogenaamde watergevoelige openruimtegebieden (ook wel de “WORG“) hoopt de Vlaamse regering een nieuwe...
De artikelen 2 en 42 van het Gemeentedecreet bepalen dat de gemeenteraad beschikt over de volheid...
Zowel in het Vlaams als in het Brussels Gewest zijn onlangs belangrijke zaken veranderd in het...
Ligt uw perceel in watergevoelig Open Ruimtegebied? In de Codextrein die op 1 januari 2018 in...
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen...
Zo ziet het er alvast naar uit. In de ‘superministerraad’ van 20 juli 2018 hechtte de...
Op 25 juli 2018 waren er twee belangrijke ontwikkelingen in het Europees milieurecht. Mr. Guan Schaiko...
Op de superministerraad van 20 juli 2018 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een voorontwerp...
De verzoekende partijen voor het Grondwettelijk Hof vorderden de schorsing en de vernietiging van de artikelen...
Over de Codextrein is al veel inkt gevloeid (zie bijv. onze eerdere blog hierover). Bepaalde wagonnetjes van deze...
We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in...
Dit blijkt nogmaals uit het arrest nr. 242.009 van 28 juni 2018 waarbij de milieuvergunning van...
Eén van de – naar eigen zeggen – “fundamentele wijzigingen” aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening...
In arrest T-584/13 van 17 mei 2018 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de...
Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal...
Als een aanvrager een afwijking vraagt van welbepaalde norm of regel in het Vlarem, moet dit...
Verontreinigde bodems en hun behandeling in de Waalse wetgeving na de goedkeuring van het decreet van...
Collectief of gemeenschappelijk wonen moet een antwoord kunnen bieden aan de schaarste in ruimte waar Vlaanderen...