Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

De Vlaamse Regering voert aanpassingen door aan de vrijgestelde handelingen, handelingen van openbaar belang, vergunningsplichtige functiewijzigingen...
Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten...
Met het Waalse decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering komt een einde aan...
Wij hebben eerder geblogd over een cassatiearrest van 22 maart 2018. (C.17.0067N) waarin wordt gesteld dat rechtsgeldig een...
Op 28 september 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van diverse besluiten inzake...
– Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in...
Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...
Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna...
Het dreigende stroomtekort en het daarmee gepaard gaande onevenwicht op het Belgisch transmissienet zorgt al enkele...
Op 29 juni 2018 verleende de Vlaamse Regering de eerste principiële goedkeuring aan een voorontwerp van...
Vanaf 20 oktober 2018 of 15 januari 2019 dienen er in Vlaanderen nieuwe formulieren gebruikt te...
In zitting van 20.07.2018 heeft de Vlaamse Ministerraad haar principiële goedkeuring verleend aan een voorontwerp van...
Het antwoord op deze vraag is bevestigend als er gewaagd kan worden van eenzelfde eenheid van...
Met de vaststelling van de zogenaamde watergevoelige openruimtegebieden (ook wel de “WORG“) hoopt de Vlaamse regering een nieuwe...
De artikelen 2 en 42 van het Gemeentedecreet bepalen dat de gemeenteraad beschikt over de volheid...
Zowel in het Vlaams als in het Brussels Gewest zijn onlangs belangrijke zaken veranderd in het...
Ligt uw perceel in watergevoelig Open Ruimtegebied? In de Codextrein die op 1 januari 2018 in...
Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen...