Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Op 12 augustus 2019 werd het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in...
Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (het Gemeentewegendecreet) heeft tot doel om de bestaande...
Gelet op het feit dat het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en het Omgevingsvergunningsbesluit (OVB) niet meer voorzien in...
Artikel 6.1.49 legt een administratieve geldboete op aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet...
Op 12 augustus 2019 werd het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in...
Zo luidt het alvast in het arrest nr. RvVb-A-1819-1253 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In bovenvermelde onteigeningszaak...
Met zijn arresten van 23 juli 2019 heft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vordering tot vernietiging...
Steeds meer bouw- en milieuovertredingen worden vandaag effectief bestraft. De regelgeving inzake milieu en ruimtelijke ordening...
Bij arrest van 25 juni 2019 (C-723/17) deed het Hof van Justitie uitspraak over enkele prejudiciële...
Ingevolge de Codextrein bevat artikel 4.3.8 VCRO een aanpassing van de regeling in verband met de zgn. ‘afstand...
Vlaanderen zet sterk in op woningkwaliteitsbewaking in de strijd tegen huisjesmelkerij en het verhuren van krotwoningen....
Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse regering het verzameldecreet omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur...
Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind...
Vandaag werd het Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw...
Klassiek luidt de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat, opdat een verzoekende partij belang zou...
– Voor bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus geldt een raadplegings- en meldingsprocedure wanneer zij werken plannen...
Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen...
Krachtens artikel 4.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : de VCRO) is het verkavelen...
In zijn arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 52, 4°, van het...
In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen...