Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Bij arrest van 25 juni 2019 (C-723/17) deed het Hof van Justitie uitspraak over enkele prejudiciële...
Ingevolge de Codextrein bevat artikel 4.3.8 VCRO een aanpassing van de regeling in verband met de zgn. ‘afstand...
Vlaanderen zet sterk in op woningkwaliteitsbewaking in de strijd tegen huisjesmelkerij en het verhuren van krotwoningen....
Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse regering het verzameldecreet omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur...
Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind...
Vandaag werd het Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw...
Klassiek luidt de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat, opdat een verzoekende partij belang zou...
– Voor bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus geldt een raadplegings- en meldingsprocedure wanneer zij werken plannen...
Met een decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, heeft de Vlaamse decreetgever diverse bepalingen...
Krachtens artikel 4.2.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna : de VCRO) is het verkavelen...
In zijn arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 52, 4°, van het...
In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen...
Vanaf 1 april 2019 zijn verschillende bepalingen van de archeologieregelgeving gewijzigd. Vooral de versoepeling van de...
Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de...
Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse...
Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en...
Zoals u waarschijnlijk reeds vernam, voerde de Codextrein 2017 heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse...
Bij arrest van 14 maart  2019 (nr. 46/2019) heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en...
België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om...
In een arrest van vandaag, 14 maart 2019, heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2°, en 151, 3°,...