Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Meest gelezen

Met arrest van 24 februari 2021 veroordeelde het hof van beroep te Antwerpen beklaagden wegens een...
Bij arrest van 25 februari 2021[1] wijst het Grondwettelijk Hof de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet...
Wanneer een partij een beroep (tot vernietiging en/of schorsing) instelt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb),...
Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage...
In een eerdere nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11.05.2020) werd er toelichting gegeven bij het arrest van het...
Dit bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar recent arrest nr. RvVb-A-2021-0553 van 21 januari 2021. ...
De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft zich eind 2020 uitgesproken over een...
Bij volmachtbesluit nr. 2020/038 van 10 juni 2020 had de Brusselse regering besloten sommige termijnen voor...
Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 dat sinds 1 januari 2018 in werking is getreden werd recent gewijzigd middels...
De Vlaamse Wooncode bundelt de regelgeving over het Vlaamse woonbeleid. De Wooncode dateert van 1997 en...
De lange doorlooptijd van vergunningsprocedures, zeker bij een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de...
Wanneer een onteigenende instantie in Vlaanderen de wil heeft om over te gaan tot onteigening, geeft...
Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 26 november 2020 zich uitgesproken...
De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020...
Op 3 november 2020 treedt de verruimde mogelijkheid tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden op vraag van de...
Het reportageprogramma “Pano” deed onderzoek naar de waterkwaliteit in Vlaanderen. Die blijkt volgens “Pano” erbarmelijk te...
Op 20 oktober 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 16 oktober 2020 waarin...
Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister...
De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau....
Wie in het Vlaamse Gewest een bouwovertreding begaat, kan een minnelijke schikking aanvragen om een veroordeling (en lange gerechtelijke procedure)...