Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Meest gelezen

Geen weigeringsgrond Verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen vormen sinds het decreet van 8 december 2017...
De langverwachte opening van de horeca lijkt eindelijk in zicht te zijn. Op 19 oktober 2020...
Artikel 4.3.1., §1, 1e lid VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar...
De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij...
De Raad van State vernietigde met arrest nr. 250.025 van 9 maart 2021 een milieuvergunning voor...
De injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege wordt opnieuw gewijzigd. Met deze wijziging...
Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning...
Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning...
In haar arrest van 25 februari 2021 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een...
In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor...
Verzoekende partij verzette zich tegen de behandeling in korte debatten omdat ze niet wist waarom korte...
Met het wijzigingsbesluit van 4 december 2020 grijpt de Vlaamse Regering in om de door haar...
Met arrest van 24 februari 2021 veroordeelde het hof van beroep te Antwerpen beklaagden wegens een...
Bij arrest van 25 februari 2021[1] wijst het Grondwettelijk Hof de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet...
Wanneer een partij een beroep (tot vernietiging en/of schorsing) instelt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb),...
Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage...
In een eerdere nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11.05.2020) werd er toelichting gegeven bij het arrest van het...
Dit bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar recent arrest nr. RvVb-A-2021-0553 van 21 januari 2021. ...
De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft zich eind 2020 uitgesproken over een...
Bij volmachtbesluit nr. 2020/038 van 10 juni 2020 had de Brusselse regering besloten sommige termijnen voor...