Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

De behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen kennen terug hun normale verloop. Ten...
Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de...
In aanvulling op onze e-zine van 21 april 2020 betreffende de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid, informeren wij...
De inhoud van aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt sinds kort door de Vlaamse Overheid gepubliceerd op...
Indien u werken in, aan of rond uw woning wenst uit te voeren, is de eerste...
Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om...
Het Hof van Cassatie casseerde onlangs een arrest dat een vastgoedcontract nietig verklaarde omwille van een...
1. Civiele noodsituatie Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in...
In het kader van de strijd tegen COVID-19 verleende het Vlaams Parlement op 20 maart jl....
Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht...
De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt...
Waarom? Alvorens bepaalde vastgoedprojecten of bouwwerken kunnen worden uitgevoerd, dient er over een omgevingsvergunning te worden beschikt (cf. dit zijn doorgaans ‘vergunningsplichtige...
Artikel 59, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het advies van het college van...
In een vorige blog werd reeds meegedeeld dat de Vlaamse Regering op 20 december 2019 het zogenaamde Instrumentendecreet...
Verloren gewaande of vergeten buurtwegen hebben al menig bouwproject doen ontsporen. Recent kregen de buurtwegen aandacht...
In het arrest nr. 12/2020 van 23 januari 2020 verwerpt het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen...
De overgangsperiode, waarbij een destructieve asbestinventaris kon worden ingediend bij Tracimat vzw, wordt verlengd voor 2...
Vanaf 20 januari 2020 werd de wijze waarop een beroepsschrift in het Omgevingsloket moet worden ingediend grondig gewijzigd....
In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een...
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact...