Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Bij bouwprojecten gefinancierd door de Vlaamse overheid moet steeds een minimumbudget gespendeerd worden aan kunst. Het...
Met de codextrein van 8 december 2017 werden een aantal initiatieven gelanceerd om een aantal procedures...
Krachtens oude artikelen 6.1.1 en 6.1.41 – 6.1.43 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kan hetzij de...
Sedert 1958 gelden langs autosnelwegen bouwvrije stroken. De Vlaamse regering moderniseerde op 25 januari 2019 de regelgeving...
Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 voorzag in de stedenbouwhandhaving een strak geregeld systeem gesteund op...
De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia...
In een arrest van 31 januari 2019 (nr. 14/2019) boog het Grondwettelijk Hof zich over de...
Kan ik beroep aantekenen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste...
Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het...
De Vlaamse Regering voert aanpassingen door aan de vrijgestelde handelingen, handelingen van openbaar belang, vergunningsplichtige functiewijzigingen...
Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten...
Met het Waalse decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering komt een einde aan...
Wij hebben eerder geblogd over een cassatiearrest van 22 maart 2018. (C.17.0067N) waarin wordt gesteld dat rechtsgeldig een...
Op 28 september 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van diverse besluiten inzake...
– Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in...
Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...