Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact...
Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de...
Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op...
Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 nog maar eens de Decreetgever teruggefloten in het...
Wij lezen in de media dat Vlaanderen de verontreinigde gronden van particulieren gratis saneert. Als een...
Opheffing substituerend vorderingsrecht – schending standstill-verplichting In arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk...
Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15...
Het Vlaamse omgevingsbeleid mag zich verwachten aan een heuse hervorming, wanneer het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hoe...
Wanneer één van uw mede-eigenaars een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het herbestemmen van diens kavel(s), dient...
De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden...
Aangezien het Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten niet meer voorzien in een attest van aanplakking – hetgeen...
Reeds lange tijd bestaat er in de wetgeving en de rechtspraak onduidelijkheid over het verkopen van...
– De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang...
Verhindert een stedenbouwkundige overtreding de aktename van een milieumelding? Dit was het vraagstuk dat beslecht werd door de...
Op 12 augustus 2019 werd het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in...
Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (het Gemeentewegendecreet) heeft tot doel om de bestaande...
Gelet op het feit dat het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en het Omgevingsvergunningsbesluit (OVB) niet meer voorzien in...
Artikel 6.1.49 legt een administratieve geldboete op aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet...
Op 12 augustus 2019 werd het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in...
Zo luidt het alvast in het arrest nr. RvVb-A-1819-1253 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In bovenvermelde onteigeningszaak...