Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Meest gelezen

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg deed recent uitspraak in de ophefmakende “klimaatzaak”, waarin Belgische burgers...
Leegstaande bedrijfsruimtes dragen bij tot stedelijk verval en worden bestreden. Vlaanderen hanteert hiervoor drie instrumenten: (1)...
Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen...
Onlangs verscheen een decreet dat de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Eén...
Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in...
De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat...
Ondanks de grote tegenstand van sommige (milieu)belangengroepen keurde het Vlaams Parlement op 19 mei 2021 het...
De achtergrond In het Vlaams parlement ligt een voorstel op tafel om het belang dat een...
Geen weigeringsgrond Verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen vormen sinds het decreet van 8 december 2017...
De langverwachte opening van de horeca lijkt eindelijk in zicht te zijn. Op 19 oktober 2020...
Artikel 4.3.1., §1, 1e lid VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar...
De Raad heeft in haar arrest van 18 maart (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij...
De Raad van State vernietigde met arrest nr. 250.025 van 9 maart 2021 een milieuvergunning voor...
De injunctiebevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege wordt opnieuw gewijzigd. Met deze wijziging...
Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning...
Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning...
In haar arrest van 25 februari 2021 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een...
In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor...