Publiek recht

Publiek recht

De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over...
Het Decreet betreffende de Gebouwenpas van 30 november 2018 werd op 17 december 2018 in het...
In januari 2018 berichtte GD&A Advocaten u reeds omtrent twee arresten van de Raad van State...
Door een stroomonderbreking lijdt uw bedrijf schade die er in kan bestaan dat enkele elektrische toestellen...
On 25 October 2018, the CJEU ruled in Case C-413/17 on the margin of discretion of...
De Vlaamse Regering voert aanpassingen door aan de vrijgestelde handelingen, handelingen van openbaar belang, vergunningsplichtige functiewijzigingen...
Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten...
Het Decreet van 16 november 2018 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Wijzigingsdecreet) voorziet in...
In deze nieuwsflash behandelen wij een recent arrest van de Raad van State van 23 oktober...
Met het Waalse decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering komt een einde aan...
Wij hebben eerder geblogd over een cassatiearrest van 22 maart 2018. (C.17.0067N) waarin wordt gesteld dat rechtsgeldig een...
Op 28 september 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van diverse besluiten inzake...
– Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in...
On 14 November 2018, UK and EU negotiators agreed on a draft Agreement on the withdrawal...
Mr. Claire Lombert (Senior Associate Loyens & Loeff) wijst in een post op LinkedIn op een...
Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...
Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna...
Het dreigende stroomtekort en het daarmee gepaard gaande onevenwicht op het Belgisch transmissienet zorgt al enkele...
Vanaf 18 oktober 2018 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronisch te communiceren met de marktdeelnemers wanneer...