Publiek recht

Publiek recht

Meest gelezen

Pro memorie: “het systeem van de terugdraaiende teller”Met het arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk het...
Exact één week geleden verscheen het arrest van het Grondwettelijk Hof(1), dat voor een storm aan...
Sedert 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Op 24 december 2020 sloten de Europese...
In zijn arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het regime van de “virtuele...
De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft zich eind 2020 uitgesproken over een...
Bij volmachtbesluit nr. 2020/038 van 10 juni 2020 had de Brusselse regering besloten sommige termijnen voor...
Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 dat sinds 1 januari 2018 in werking is getreden werd recent gewijzigd middels...
In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020...
Het initieel wetsvoorstel ingediend op 8 juli jl. tot beperking van de toepassing van artikel 38/9...
De Vlaamse Wooncode bundelt de regelgeving over het Vlaamse woonbeleid. De Wooncode dateert van 1997 en...
In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV...
Besturen zijn zich vaak onvoldoende bewust van de flexibiliteit die zij hebben bij het plaatsen van...
De lange doorlooptijd van vergunningsprocedures, zeker bij een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en de...
In een arrest van 26 november 2020 (nr. 157/2020) oordeelde het Grondwettelijk Hof over de verschillende...
Wanneer een onteigenende instantie in Vlaanderen de wil heeft om over te gaan tot onteigening, geeft...
Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 26 november 2020 zich uitgesproken...
De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020...