Publiek recht

Publiek recht

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente schenen wij een licht op de...
In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een...
De windmolenparken voor de Belgische kust hebben een boerenjaar achter de rug. Ze hebben in 2019...
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Bij elke plaatsing van een...
Uitsluitingsgronden In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch...
Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact...
Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing...
Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de...
Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel...
The European Commission recently issued guidance on the participation of third country bidders in public procurement....
Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op...
Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 nog maar eens de Decreetgever teruggefloten in het...
Wij lezen in de media dat Vlaanderen de verontreinigde gronden van particulieren gratis saneert. Als een...
Opheffing substituerend vorderingsrecht – schending standstill-verplichting In arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk...
Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels – en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd....
Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15...
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit...
De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van...
Het Vlaamse omgevingsbeleid mag zich verwachten aan een heuse hervorming, wanneer het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hoe...