Publiek recht

Publiek recht

Op 13 augustus 2014 sloten de Belgische Staat en NV Vanassche FFE een overeenkomst voor het...
Bij bouwprojecten gefinancierd door de Vlaamse overheid moet steeds een minimumbudget gespendeerd worden aan kunst. Het...
Met de codextrein van 8 december 2017 werden een aantal initiatieven gelanceerd om een aantal procedures...
Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 voorziet in de integratie...
In het Staatsblad van 27 februari 2019  is de ‘Omzendbrief Easybrussels/2019/e-Proc.-Overheidsopdrachten – Gebruik van de e-Procurementapplicaties...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
Krachtens oude artikelen 6.1.1 en 6.1.41 – 6.1.43 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kan hetzij de...
Uit een arrest van de Raad van State dd. 30 oktober 2018 (nr. 242.833) is nog...
Overheidsopdrachten – Verloop van de procedure – in de praktijk – hoe een overheidsopdracht plaatsen? Uittreksel uit...
Overeenkomstig artikel 79, § 2, eerste lid, 2º van het KB plaatsing 2017 mogen de inschrijvers...
Public procurement is one of the fields in which government is rapidly digitalising. Since 18 October...
Sedert 1958 gelden langs autosnelwegen bouwvrije stroken. De Vlaamse regering moderniseerde op 25 januari 2019 de regelgeving...
Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 voorzag in de stedenbouwhandhaving een strak geregeld systeem gesteund op...
De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten zijn op 30 juni...
De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia...
The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December...
In een arrest van 31 januari 2019 (nr. 14/2019) boog het Grondwettelijk Hof zich over de...