Publiek recht

Publiek recht

Meest gelezen

Arrest HHC 28 januari 2021, nr. HHC-M-2021-0029 Sedert de invoegetreding van het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning...
Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning...
Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend...
In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich...
In haar arrest van 25 februari 2021 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning van een...
In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor...
De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de...
Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks...
Verzoekende partij verzette zich tegen de behandeling in korte debatten omdat ze niet wist waarom korte...
In deze reeks artikelen wordt een selectie van de Nederlandstalige rechtspraak met betrekking tot overheidsopdrachten en...
Met het wijzigingsbesluit van 4 december 2020 grijpt de Vlaamse Regering in om de door haar...
Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag...
Met arrest van 24 februari 2021 veroordeelde het hof van beroep te Antwerpen beklaagden wegens een...
Bij arrest van 25 februari 2021[1] wijst het Grondwettelijk Hof de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet...
De Raad van State heeft zich in een recent arrest (nr. 248.216 van 7 september 2020,...
Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State is een subgunningscriterium een voorafgaand aan de...
Wanneer een partij een beroep (tot vernietiging en/of schorsing) instelt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb),...
Sinds deze maand (februari 2021) worden alle rundveebedrijven aanzien als m.e.r.-plichtig volgens rubriek 1e van bijlage...
Hof van Justitie herneemt criteria De vraag of een privaatrechtelijke entiteit beschouwd dient te worden als een aanbestedende...
De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap...