Faillissement en WCO

Faillissement en WCO

Knipperlichten zijn alarmsignalen die aantonen dat de continuïteit van een onderneming mogelijks in gevaar is of...
De principes Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders, gewezen...
With the Law of 11 August 2018, the Law on the Continuity of Enterprises (LCE) (and the...
De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van...
Tien maanden geleden trad het nieuwe insolventierecht in werking. Daarbij werden de oude WCO Wet (continuïteit...
Advocaten die beroepshalve bezig zijn met ondernemingen in moeilijkheden kijken al een tijdje uit naar de...
On 19 December 2018, the Council of the EU and the Parliament reached an agreement on...
Onder economische beroepsbeoefenaars verstaan we: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders...
Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018...
Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de...
Onderscheid tussen collectieve en individuele schade ook relevant bij kwijtschelding na faillissement Kwijtschelding impliceert dat de...
Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER”...
Nieuwe verdelingsregels in art. XX.225 en XX.227 WER Een nieuwigheid in Boek XX is dat een...
Wanneer de Rechtbank van koophandel verneemt dat een onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren, start zij...
In een eerder blogbericht (“het nieuwe Insolventierecht”) berichtten wij u reeds over de komst van een...
Het is (helaas) een onoverkomelijke realiteit dat faillissementen meer en meer voorkomen. In de eerste helft...
Tot 1 november 2018 overlap tussen Boek XX en collectieve schuldenregeling Zoals bekend zijn de insolventieprocedures...
De ontbinding en vereffening zijn belangrijke fases in het ‘leven’ van een vennootschap. Door de ontbinding...
LegalNews.be overloopt de diverse artikelen van dit KB, in werking getreden op 1 mei 2018. Het...