Directe belastingen

Directe belastingen

De fiscale praktijk wordt al te vaak geconfronteerd met de nefaste gevolgen van (voor belastingplichtigen) recente,...
In het zgn. Zomerakkoord uit 2017 werd het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd. Tegelijk nam de...
De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het...
Reeds enkele jaren liggen wetsvoorstellen ter tafel voor het verrekenen van verliezen in de land- en...
Problematiek De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard...
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de...
De ministerraad van 1 februari 2019 heeft een voorontwerp goedgekeurd van een wet die de Europese...
On 26 February 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued its judgments...
In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te...
Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een...
Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg...
De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd,...
Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van (een gedeelte van)...
Inleiding Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de...
In een arrest van 24 april 2018 heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken...
De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft woensdag 6 februari de uitbreiding van de tax shelter naar de games...
The introduction of French payroll taxes for French tax residents as of 1 January 2019 is...
Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek...
Het was de bedoeling dat de meerkost voor de werkgever als gevolg van het eenheidsstatuut voor...
Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten...