Directe belastingen

Directe belastingen

Vorig jaar is de vrijstelling van doorstorting voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector. Dankzij een aanpassing...
Inkomsten zoals opzegvergoedingen en loonachterstallen werden tot nu toe afzonderlijk belast “tegen de gemiddelde aanslagvoet met...
Een individu kan in België belastbaar zijn in de personenbelasting dan wel in de belasting van...
Vrij onverwacht is in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat komaf maakt met de afzonderlijke aanslag...
Het verbod tot het afsluiten van een voorafgaande beslissing inzake verrichtingen met de belastingparadijzen In het...
Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden...
Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een...
Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten volgt nauwlettend de wetgevende initiatieven op vlak van fiscaliteit. Recent zijn...
Kosten voor catering zijn niet volledig aftrekbaar, kosten voor reclame wel. Maar wat dan met catering...
De fiscale praktijk wordt al te vaak geconfronteerd met de nefaste gevolgen van (voor belastingplichtigen) recente,...
In het zgn. Zomerakkoord uit 2017 werd het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd. Tegelijk nam de...
De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het...
Reeds enkele jaren liggen wetsvoorstellen ter tafel voor het verrekenen van verliezen in de land- en...
Problematiek De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard...
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de...
De ministerraad van 1 februari 2019 heeft een voorontwerp goedgekeurd van een wet die de Europese...
On 26 February 2019, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued its judgments...
In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te...
Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een...