Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

Vandaag is de Wet op de hervorming van het appartementsrecht in de Kamer goedgekeurd. De wet...
De nieuwe Pandwet die op 1 januari 2018 in werking is getreden, veralgemeent de toepassing van...
– De wet van 20 februari 1991 houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot...
Mr. Tomas Merckx geeft meer uitleg, mede in het licht van het vonnis van de rechtbank...
Het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en de nieuwe...
Bij de meerderheid van aandelentransacties tekenen partijen vooraf een Letter of Intent of Intentieverklaring (afgekort LOI). Soms spreekt men...
Op 4 mei 2018 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed dat boek 3 (“Goederen”)...
Vanaf 1 september 2018 krijgt Wallonië een nieuwe decretale regeling voor woninghuur. Het Waals Woninghuurdecreet van...
In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van...
Hoe verkoopt de online verkoop? Een woning kopen via www.biddit.be is eenvoudig. Je weet meteen in...
Het voorontwerp van wet is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie van hervorming van...
Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt als onmisbaar beschouwd in commerciële samenwerkingsovereenkomsten en wordt vaak opgenomen in...
Het wetsontwerp van 5 februari 2018 beoogt de wettelijke regels omtrent mede-eigendom, die dateren van 1994...
Wanneer u een appartement aankoopt wordt u niet enkel eigenaar van een privatieve kavel, maar ook van...
In de bouwsector (maar ook elders, tot in de advocatuur toe) wordt de roep naar een...
Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van...
Mr. Rik Crivits (advocaat-vennoot Crivits & Persyn) gaf in 2018 een uiteenzetting over de problematiek van...
Indien een overeenkomst zowel kenmerken vertoont van een aannemingsovereenkomst als van een koopovereenkomst is de kwalificatie...
De publieke consultatie over het verbintenissen-, bewijs- en goederenrecht werd, na een periode van twee maanden,...