Verbintenissen- en zakenrecht

Verbintenissen- en zakenrecht

De oprichting van gebouwen door middel van opstalconstructies kan fiscaal voordelig zijn, maar er is bijzondere...
Bij de zesde staatshervorming van 2012-2014 werden een aantal bevoegdheden overgeheveld van het federale niveau naar...
De verkiezingen komen er weer aan… En dat brengt uiteraard ook de nodige publiciteit met zich...
Lees de toepasselijke bepalingen in de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk...
Mr. Astrid Clabots over de rol van bemiddeling binnen de Vereniging van Mede-eigenaars (VME). (meer…)...
U hebt wellicht al vernomen dat er wijzigingen in het appartementsrecht op til zijn. Zeer recent...
Vandaag is de Wet op de hervorming van het appartementsrecht in de Kamer goedgekeurd. De wet...
De nieuwe Pandwet die op 1 januari 2018 in werking is getreden, veralgemeent de toepassing van...
– De wet van 20 februari 1991 houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot...
Mr. Tomas Merckx geeft meer uitleg, mede in het licht van het vonnis van de rechtbank...
Het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en de nieuwe...
Bij de meerderheid van aandelentransacties tekenen partijen vooraf een Letter of Intent of Intentieverklaring (afgekort LOI). Soms spreekt men...
Op 4 mei 2018 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed dat boek 3 (“Goederen”)...
Vanaf 1 september 2018 krijgt Wallonië een nieuwe decretale regeling voor woninghuur. Het Waals Woninghuurdecreet van...
In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van...
Hoe verkoopt de online verkoop? Een woning kopen via www.biddit.be is eenvoudig. Je weet meteen in...
Het voorontwerp van wet is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie van hervorming van...
Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt als onmisbaar beschouwd in commerciële samenwerkingsovereenkomsten en wordt vaak opgenomen in...
Het wetsontwerp van 5 februari 2018 beoogt de wettelijke regels omtrent mede-eigendom, die dateren van 1994...