>>>Wie houdt er van bumperkleven? (Pauwels Advocaten)

Wie houdt er van bumperkleven? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Vincent Glas (Pauwels Advocaten)

Publicatiedatum: 30/03/2019

Wat is bumperkleven?

Bumperkleven is het in het verkeer gedurende langere tijd op een dermate korte volgafstand van een voorganger rijden of varen dat in het geval van een noodstop van de voorganger op tijd stoppen niet meer mogelijk is. Het grootste deel van kop-staartbotsingen in het wegverkeer is een direct gevolg van bumperkleven (bron Wikipedia). Dit fenomeen kan heel wat frustratie tot gevolg hebben en kan zelfs tot verkeersagressie leiden.

Wat zegt de wet over bumperkleven?

Het woord “bumperkleven” staat niet als dusdanig in de wet, maar het is wel degelijk verboden. Art. 10.1.2° van de Wegcode bepaalt:

 De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.”

Het is niet vereist dat bumperkleven een ongeval tot gevolg heeft om strafbaar te zijn: van zodra men niet voldoende afstand houdt, kan men bestraft worden.

Vanaf welke afstand is er sprake van bumperkleven?

De Wegcode verplicht u om als bestuurder een voldoende veiligheidsafstand te respecteren. Hoeveel deze voldoende veiligheidsafstand bedraagt, verduidelijkt de Wet dan weer niet.  Dit kan ook niet, want de veiligheidsafstand varieert in functie van de gereden snelheid. Er zijn wel enkele voorbeelden terug te vinden in de Rechtspraak.  Deze uitspraken zijn uiteraard altijd afhankelijk van de concrete situatie en van de concrete snelheid.

Zo oordeelde het Hof van beroep te Gent op 26.09.1985 dat een afstand van 10 tot 15 meter te weinig is indien u aan een snelheid van 80 km/u zou rijden. Ook het Hof van Beroep te Bergen oordeelde op 02.12.1986 dat de bestuurder die aan een snelheid van 50 km/u rijdt en een afstand van een 20-tal meter laat tussen zijn voertuig en dit van een voorligger, een inbreuk zou begaan op art 10.1.2° Wegcode. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde op 15.06.1994 dat het bij ijzel en op een spiegelglad wegdek onverantwoord is een voorligger te volgen op minder dan 30 meter te volgen.

Mag ik in bepaalde gevallen wél bumperkleven?

Neen.  Er zijn geen uitzonderingen voorzien op bumperkleven! Noch in de wegcode, noch in de rechtspraak zijn er voorbeelden gekend waarin bumperkleven toegelaten werd in bepaalde omstandigheden.

Zo oordeelde men reeds dat druk verkeer de bestuurder niet vrijstelt van de verplichting om voldoende afstand te houden. Indien er sprake is van zéér druk verkeer op bv. de autosnelweg dienen de bestuurders hun snelheid aan te passen en ‘voldoende afstand te houden’. Enkel op deze manier kan men passend reageren op  voorzienbare filevorming met vertraagd verkeer.

Ook geldt er voor fietsers géén uitzondering. Eke fietser moet ook een veilige afstand in acht nemen. Een fietser die op het punt staat in te rijden ‘op het achterwiel van zijn voorganger’ en daarvoor bruusk moet uitwijken, handelt in strijd met de bepaling van art. 10.1.2° Wegcode!

Natuurlijk is het toegelaten om in een file een zeer korte veiligheidsafstand in acht te nemen.  Immers, bij stapvoets verkeer kan u veel sneller remmen en bijgevolg rijdt u volstrekt veilig wanneer u dicht achter uw voorligger rijdt.

Last night a dj saved my life!

Als u een voorbeeldige bestuurder wil blijven, zijn er twee gangbare hulpmiddelen om een steeds de juiste veiligheidsafstand te houden.

U kan de veilige afstand bepalen op basis van de snelheid van uw voertuig:

  1. Op droog wegdek geldt de maatstaf van de helft van de snelheidsmeteraanduiding.  Dit wil zeggen dat wanneer u aan 60 km/u rijdt, u op minimum 30 m van de voorligger moet blijven. Wanneer u aan 100 km/u rijdt, blijft u op minimum 50 m, enz.
  2. Op nat wegdek geldt de aanduiding van de snelheidsmeter: 60 m aan 60 km/u, 100 m aan 100 km/u, enz.

Het is echter niet vanzelfsprekend om dit correct in te schatten. Daarom kan u ook een beroep doen op de 2-secondenregel (of 3 seconden bij nat wegdek):

U kiest een duidelijk herkenningspunt langs de weg, bijvoorbeeld een verlichtingspaal.

  • Van zodra uw voorligger de verlichtingspaal voorbijrijdt, telt u 2 seconden
  • Rijdt u ná die 2 seconden zelf voorbij de verlichtingspaal, dan rijdt u op een veilige afstand.

De Vlaamse overheid heeft recent een eigen variant geïntroduceerd op de 2-secondenregel door het tellen van de 2 seconden te vervangen door het zingen van “Last night a dj saved my life”. Het zingen van deze zin uit de gelijknamige discohit duurt 2 seconden.

Wat is de bestraffing van bumperkleven?

Een inbreuk op art. 10.1.2° van de Wegcode is een overtreding van de 1ste graad, waarvoor u een onmiddellijke inning van 58,00 EUR riskeert. Indien u voor deze overtreding moet verschijnen voor de Politierechtbank (in het geval dat u de boete niet betaalt of indien deze overtreding gepaard gaat met andere overtredingen) kan de rechter een geldboete opleggen, rekening houdende met de opcentiemen, van minimaal 80,00 EUR (10,00 EUR x 8) en maximaal 2.000,00 EUR (250,00 EUR x 8). Voor een overtreding van de 1ste graad kan géén rijverbod opgelegd worden.

Lees hier het originele artikel

2019-04-06T09:48:22+00:00 8 april 2019|Categories: Burgerlijk recht - Verkeersrecht|Tags: |