>>>Huurwaarborglening in Staatsblad van 13 december 2018 (LegalNews.be)

Huurwaarborglening in Staatsblad van 13 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/12/2018

In het Staatsblad van 13 december 2018 is het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een huurwaarborglening’ van 7 december 2018 gepubliceerd.

De persoon die een huurovereenkomst ondertekent en daarvoor een huurwaarborglening aanvraagt, moet aan 10 voorwaarden voldoen, opgesomd in artikel 4 van het decreet:

1° hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters, vermeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of hij is ingeschreven op een referentieadres als vermeld in artikel 1, § 2, van de voormelde wet;

2° hij beschikt over een inkomen dat de grenzen, vermeld in artikel 3, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen, niet overschrijdt;

3° hij heeft geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;

4° hij heeft geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;

5° hij heeft geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;

6° hij heeft geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij zelf volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik heeft gegeven;

7° hij blijkt na nazicht van de Centrale voor kredieten aan particulieren niet geregistreerd te staan met een betalingsachterstand;

8° hij huurt een woning in het Vlaamse Gewest op basis van titel 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet of legt daarvan een ontwerphuurovereenkomst voor;

9° de woning, vermeld in punt 8°, is geen sociale huurwoning, tenzij de woning wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor;

10° de huurovereenkomst, vermeld in punt 8°, is maximaal drie maanden geleden ondertekend op het ogenblik van de aanvraag.

Lees hier de publicatie in het Staatsblad

Lees hier meer achtergrondinfo op de website van de Vlaamse regering

2020-08-10T06:49:45+00:00 18 december 2018|Categories: Burgerlijk recht - Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |