>>>Onderhoudsbijdragen voor kinderen: een objectieve wegwijzer door een waaier aan subjectieve criteria en diverse rekenmethodes (Reyns Advocaten)

Onderhoudsbijdragen voor kinderen: een objectieve wegwijzer door een waaier aan subjectieve criteria en diverse rekenmethodes (Reyns Advocaten)

Auteur: Zoë Dilliën (Reyns Advocaten)

Publicatiedatum: 21/01/2021

Indien u kinderen heeft uit een beëindigde relatie is de kans groot dat u in vertrouwde kring met vrienden of kennissen wel eens de hoegrootheid van de onderhoudsbijdrage die u betaalt voor uw zoon of dochter heeft vergeleken. Deze gesprekken leiden niet zelden tot verontwaardiging, frustraties en uiteindelijk zelfs discussies met uw ex-partner, aangezien de onderhoudsbijdragen van gezin tot gezin vaak sterk kunnen verschillen.
 
In september 2020 hebben verscheidene familierechters samen een rekenmethode, de methode Hobin, ontwikkeld en ter beschikking gesteld om ouders in staat te stellen een simulatie te maken van de maandelijkse onderhoudsbijdrage die zij zouden dienen te betalen in het kader van een (echt)scheidingsprocedure.

Een simpele ‘google search’ leert echter dat de methode Hobin verre van de enige gangbare rekenmethode is voor de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen. Zo zijn onder meer ook de methode Renard en de onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond breed gedragen door zowel bemiddelaars als Familierechtbanken.
 
In onderstaande beknopte uiteenzetting maken we u in vogelvlucht wegwijs in wat uw onderhoudsplicht nu exact inhoudt en hoe het uiteindelijke bedrag van de onderhoudsbijdrage wordt bepaald.

I.  De wettelijke onderhoudsplicht van ouders ten aanzien van hun kinderen

De onderhoudsplicht van ouders ten aanzien van hun kinderen werd door de wetgever uitdrukkelijk vastgelegd (artikel 203 §1 B.W.). Zo bepaalt de wet dat ouders steeds naar evenredigheid van hun middelen dienen in te staan voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen en dit tot aan het moment dat de schoolse opleiding van hun kind is voltooid.

Uw onderhoudsverplichting als ouder kan bijgevolg doorlopen na de meerderjarigheid van uw kind en dit voor zolang uw kind nog een schoolse opleiding volgt, waaronder eveneens hogere of universitaire studies worden verstaan.

De wettelijke onderhoudsplicht die op u rust als ouder is tweeledig van aard. Zo dient u enerzijds in te staan voor de gewone onderhoudskosten van uw kind, waaronder alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagdagelijkse onderhoud worden verstaan zoals o.a. voeding en verzorging. Anderzijds dient u eveneens in te staan voor de buitengewone kosten van uw kind, waaronder alle uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorziene uitgaven kwalificeren zoals o.a. gespecialiseerde geneeskundige verzorging, noodzakelijk schoolmateriaal en inschrijvingsgelden voor hobby’s.

II. De wijze waarop u uw onderhoudsplicht dient te vervullen : naar evenredigheid van uw middelen

De wetgever heeft getracht om u enigszins op weg te helpen door uiteen te zetten op welke manier u uw onderhoudsplicht dient te vervullen met name naar evenredigheid en in verhouding tot uw respectieve aandeel in de samengevoegde (financiële) middelen (artikel 203bis §1 B.W.). Onder middelen worden verstaan alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.

Het mag duidelijk zijn dat dergelijke abstracte wetsbepaling u als ouder geenszins vooruit helpt om enige transparantie te verkrijgen in de wijze waarop de berekening van de maandelijkse onderhoudsbijdrage gebeurt.

Er was dan ook dringend nood aan een heldere, wettelijke basis waarop de berekening van de onderhoudsbijdrage kon worden gebaseerd. Aan deze nood werd door de wetgever tegemoet gekomen bij wet van 21 december 2018 (inwerkingtreding 10 januari 2019) via de oplijsting van de criteria dewelke door de Familierechtbanken steeds in aanmerking moeten worden genomen wanneer zij zich uitspreken over het bedrag van de onderhoudsbijdrage die u als ouder dient te betalen.

III. De wettelijke criteria voor het bepalen van het bedrag van de onderhoudsbijdrage

Sedert de inwerkingtreding van de wet van 21 december 2018 dienen familierechters zich in het kader van gerechtelijke procedures inzake onderhoudsbijdragen te baseren op 8 wettelijke criteria bij het bepalen van de te betalen onderhoudsbijdrage:

  1. De inkomsten van elk van de ouders,
  2. De gemiddelde maandelijkse kosten van het kind,
  3. De aard van de buitengewone kosten en het deel dat elke ouder hiervan voor zijn rekening neemt,
  4. De verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders in het levensonderhoud van het kind als gevolg van de verblijfsregeling,
  5. Het bedrag van het groeipakket en van de sociale en fiscale voordelen die elk van de ouders van het kind ontvangt,
  6. De inkomsten die elk van de ouders eventueel ontvangt uit het genot van de goederen van het kind,
  7. Het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten overeenkomstig hun aandeel in het gezinsvermogen,
  8. Bijzondere omstandigheden die in acht dienen te worden genomen.

Niettegenstaande de Familierechtbanken – en bij uitbreiding bemiddelaars – tijdens hun beoordeling rekening dienen te houden met de bovenstaande wettelijke criteria, wordt hen noch opgelegd hoe zij deze criteria concreet dienen in te vullen noch welke berekeningswijze zij dienen te hanteren.

Logischerwijze heeft dit geleid tot een waaier aan verschillende rekenmethodes zoals onder meer de methode Renard, de onderhoudscalculator van de Gezinsbond en recentelijk ook de methode Hobin, waarbij binnen elke methode aan elk van deze acht criteria een andere feitelijke invulling wordt gegeven met als gevolg dat, afhankelijk van welke rekenmethode wordt gehanteerd, het bedrag van de te betalen maandelijkse onderhoudsbijdrage hoger dan wel lager zal liggen.

IV. Besluit

Op heden wordt er door de Commissie voor onderhoudsbijdragen gewerkt aan een berekeningsmethode die wettelijk zal worden verankerd, doch in afwachting hiervan is het van cruciaal belang dat u zich steeds objectief laat bijstaan en adviseren bij de berekening van onderhoudsbijdragen en aldus niet zelf aan de slag gaat met beschikbare rekentools.
 
Transparantie en duidelijkheid omtrent de invulling van de criteria is immers van essentieel belang bij de berekening van de onderhoudsbijdrage, zodat beide ouders vertrouwen hebben in de correctheid van de uiteindelijk te betalen onderhoudsbijdrage.

Lees hier het originele artikel

2021-01-25T08:36:59+00:00 28 januari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |