Het beding van aanwas (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law

Publicatiedatum: 07/03/2020

Wat is een beding van aanwas?

Een beding van aanwas is een clausule in een overeenkomst waarin twee of meerdere mede-eigenaars overeenkomen dat het aandeel van de eerststervende persoon in het desbetreffende goed, zal toekomen aan de langstlevende persoon. In toepassing van dit beding zal hierdoor de langstlevende persoon het geheel van het onverdeelde goed verwerven.

Het beding van aanwas vereist dat minstens twee personen min of meer gelijke rechten in het goed bezittenDe inleg van de personen in het goed moet gelijkwaardig zijn.

Het beding van aanwas moet in een notariële akte worden opgenomen. In de praktijk ziet men het beding van aanwas vaak opduiken bij gehuwde of samenwonende partners die tezamen een onroerend goed in onverdeeldheid aankopen.

Het beding van aanwas is een kanscontract.

Daarenboven moeten de personen die het beding van aanwas aangaan, gelijke levenskansen hebben. Iedere persoon moet immers een evenwichtige kans hebben om het aandeel van de andere persoon te verweren als hij of zij de andere persoon overleeft. Dit betekent dat de personen een gelijkaardige levensverwachting moeten hebben. Het beding van aanwas is daarom een kanscontract. Partijen laten het immers van het toeval afhangen wie de uiteindelijke begunstigde zal zijn, namelijk diegene die langer zal leven dan de ander.

Voor welke goederen kan men een beding van aanwas gebruiken?

Het beding van aanwas kan betrekking hebben op zowel roerende als onroerende goederen. De notariële akte moet duidelijk bepalen op welke goederen het beding concreet betrekking heeft.  Zo kan het beding betrekking hebben op een woning, maar ook op een effectenportefeuille, aandelen in een vennootschap, een kunstcollectie, …

Voor gehuwde personen is het daarenboven van belang dat het goederen betreffen die geen deel uitmaken van hun huwgemeenschap. Het kan bijvoorbeeld gaan om voorhuwelijkse goederen, of goederen die één der echtgenoten heeft verkregen via een erfenis of schenking. Tevens kan een beding van aanwas interessant zijn voor echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen.

Waarom kiezen voor een beding van aanwas?

Het beding van aanwas is voor samenwonende partners dé oplossing om de langstlevende partner te beschermen tegen de aanspraken van reservataire erfgenamen. De samenwonende partners willen in dit geval dat bij het overlijden van één van hen, het goed volledig zal toebehoren aan de langstlevende partner. Door het beding van aanwas kunnen namelijk de reservataire, beschermde rechten van kinderen uitgesloten worden, indien er bijvoorbeeld sprake zou zijn van kinderen uit een vorige relatie of uit een vorig huwelijk. De goederen verdwijnen door middel van het beding van aanwas volledig en definitief uit het vermogen en bijgevolg de nalatenschap van de eerststervende.

Naast het feit dat een beding van aanwas een oplossing kan zijn om de langstlevende partner te beschermen, kan er ook sprake zijn van een fiscaal voordeel om een dergelijk beding overeen te komen. Er is namelijk geen schenk- of erfbelasting verschuldigd op het moment dat het aandeel van de eerststervende toekomst aan de langstlevende partner. Indien het beding van aanwas werd gesloten met betrekking tot een onroerend goed, is het registratierecht wel nog verschuldigd.

De modaliteiten van een beding van aanwas.

Het beding van aanwas kan voor een onbepaalde of voor een bepaalde duur worden afgesloten. Sluit u het beding af voor bepaalde duur, dan voorziet men meestal dat deze bepaalde duur automatisch verlengd zal worden met opeenvolgende periodes van dezelfde duur, bijvoorbeeld telkens periodes van twee jaar. Indien het samenwonen beëindigd zou worden kan een van de partners de wil te kennen geven aan de andere partner om het contract niet te verlengen. Dit dient meestal te gebeuren via een verklaring bij de notaris binnen een bepaalde termijn voor het einde van de lopende periode.

Zo kan ook voorzien worden dat indien bijvoorbeeld het samenwonen stopt en slechts één van de personen het onroerend goed blijft bewonen, degene die het goed blijft bewonen een vergoeding verschuldigd is aan de ander. Deze vergoeding komt meestal overeen met de helft van de huurwaarde van het onroerend goed.

Het is daarenboven mogelijk om te voorzien in een ontbindende voorwaarde. Het contract wordt dan bijvoorbeeld ontbonden in geval van een feitelijke scheiding van minstens zes maanden, de inleiding van een vordering tot echtscheiding of het in kracht van gewijsde treden van een echtscheidingsvonnis of -arrest. Tevens is het mogelijk om het beding van aanwas als optioneel te beschouwen, waarbij de langstlevende de keuze heeft om binnen een bepaalde termijn na het overlijden van de eerststervende zijn of haar wil om het recht van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar te maken.

Tenslotte moet in het contract altijd een vervreemdingsverbod worden opgenomen waarin bepaald staat dat zolang het contract tussen de personen van kracht blijft, zij het goed niet mogen vervreemden, hypothekeren, verpanden, … tenzij er sprake is van wederzijds akkoord.

U ziet het, er zijn tal van mogelijkheden om het beding van aanwas op uw maat op te stellen.

Het einde van het beding van aanwas.

Het beding van aanwas kan slechts voortijdig eindigen mits het akkoord van alle personen, tenzij anders in het contract werd overeengekomen. Eenzijdig kan men het contract in principe niet opzeggen, tenzij men contractueel een en ander voorziet, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om mits verklaring ten overstaan van de notaris het beding van aanwas van bepaalde duur niet te verlengen.

Door de beëindiging van het contract zullen de personen zich vervolgens terug in een gewone onverdeeldheid bevinden, dewelke te beëindigen is conform de daarvoor voorziene wettelijke bepalingen.

Lees hier het originele artikel

2020-03-11T10:30:32+00:00 12 maart 2020|Categories: Personen- & Familierecht - Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |