>>>Heling bij een erfenis. Gevolg van de erkenning van het toe-eigenen die pas gebeurt onder druk van de benadeelde erfgenaam. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Heling bij een erfenis. Gevolg van de erkenning van het toe-eigenen die pas gebeurt onder druk van de benadeelde erfgenaam. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/11/2019

De feiten

De notaris-vereffenaar heeft in juli 2014 een ontwerp van vereffening en verdeling opgemaakt waarbij de erfgenamen geen melding hebben gemaakt van een rekening enkel op hun naam waarop zij erfgelden afkomstig van de omzetting van een kasbon op naam van moeder hadden geparkeerd.

Ook na ontvangst van dit ontwerp, hen toegestuurd bij brief van 16 juli 2014, werd het bestaan van die rekening met erfgelden verzwegen.
Slechts nadat de benadeelde erfgename bij brief van 3 september 2014 van haar raadsman aan de notaris-vereffenaar had gemeld dat zij niet akkoord kon gaan met het ontwerp van verdeling “tot slot van alle rekening” en een verklaring wenste van de overige deelgenoten dat zij alles hebben aangegeven en zij tevens had gemeld dat zij de eedaflegging vroeg, werd door de andere erfgenamen bij de inventarisatie op 29 september 2014 melding gemaakt van de het toe-eigenen van erfenisgelden door plaatsing op hun eigen rekening.

Het standpunt van het hof van beroep te Antwerpen van 30 januari 2018

De meldingsplicht van de erfgenaam ontstaat van zodra hij of zij wordt ondervraagd door de mede-erfgenamen of de aangezochte notaris over het bestaan van tegoeden en de omvang van de te verdelen massa, zoals te dezen bij de brief van 16 juli 2014.

De betrokken erfgenaam was op dat tijdstip op de hoogte van wat van hem wordt verwacht, zodat hij spontaan en volledig moet antwoorden.
Het uitblijven van reactie op het ontwerp van vereffening-verdeling tot na de weigering van de goedkeuring “tot slot van alle rekening” door de benadeelde erfgenaam maakt dat hun stilzwijgen een vorm van bedrieglijke toe-eigening en verberging impliceert met het oogmerk de gelijkheid tussen de erfgenamen te verstoren.

Er kan geen spontaan of tijdig berouw van de eiser worden ontwaard aangezien de verzwijging voortduurde totdat zij onder druk van de eis van de benadeelde erfgenaam tot inventarisatie en eedaflegging de toe-eigening hebben gemeld.

Het arrest van het Hof van Cassatie van 17 oktober 2019

Krachtens artikel 792 Burgerlijk Wetboek, zoals hier van toepassing, verliest de erfgenaam die goederen van de nalatenschap heeft weggemaakt of verborgen heeft gehouden, de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen, en, al verwerpt hij deze, toch blijft hij zuiver erfgenaam, zonder op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden zaken aanspraak te kunnen maken.

De erfgenaam die de goederen van een nalatenschap wegmaakt of verborgen houdt, kan de in het voormelde artikel 792 bedoelde straf niet ontlopen, tenzij hij uiterlijk vóór het afsluiten van de in artikel 1175 Gerechtelijk Wetboek bedoelde boedelbeschrijving uit eigen beweging, zonder hiertoe door de omstandigheden gedwongen te zijn, de juiste en volledige informatie verstrekt of zijn valse verklaringen rechtzet.
De rechter oordeelt in feite of de erfgenaam uit eigen beweging, zonder hiertoe door de omstandigheden gedwongen te zijn heeft gehandeld, onverminderd het marginaal toetsingsrecht van het Hof.

Het cassatieberoep wordt afgewezen.

Lees hier het Cassatie-arrest van 17 oktober 2019

Studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ (04.02.2020)

Prof. Jos Ruysseveldt spreekt samen met mr. Kevin Desmet (advocaat-vennoot a.lex advocaten) tijdens de studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ op dinsdag 4 februari 2020 in Antwerpen.

In de ochtend spreken Prof. Jos Ruysseveldt en mr. Kevin Desmet over ‘Welke clausules bij vijf frequente contracten tussen partners vragen bijzondere aandacht?’.

In de namiddag spreekt mr. Sofie Longerstay over ‘Aandachtspunten bij oprichting van of verwerven van aandelen in vennootschappen tussen partners’.

Meer informatie

Publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ aan gunsttarief

De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in het KBO- en UBO-register voor maatschappen, vennootschappen en stichtingen zijn opgenomen. Het houdt rekening met de impact van het nieuwe ondernemingsrecht (2018) en vennootschapsrecht (2019). Het verwerkt de recente bijsturingen c.q. standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) inzake erf- en schenkbelastingen.

Bestel de Praktijkgids Successieplanning via LegalNews.be en betaal € 250 (excl. BTW) in plaats van € 290 (excl. BTW). Bestellen kan via mail naar marc@legalnews.be met vermelding van het gewenste aantal exemplaren, het leveradres en de facturatiegegevens.

2019-11-25T16:23:14+00:00 27 november 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |