>>>Een internationaal testament – Prof. Jos Ruysseveldt licht toe (LegalNews.be)

Een internationaal testament – Prof. Jos Ruysseveldt licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 12/10/2019

Bepaling

Deze regeling werd hoofdzakelijk ingevoerd voor vreemdelingen die in België vertoeven. Niets belet echter dat deze testeervorm ook door Belgen wordt aangewend. Het internationaal testament is een geschrift opgesteld hetzij door de erflater zelf, hetzij door een derde persoon en welk document nadien door de erflater wordt ondertekend . Het geschrift kan zowel met de hand geschreven als getypt zijn.

Het testament wordt nadien persoonlijk aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen overhandigd. Op dat ogenblik verklaart de testator in het bijzijn van twee getuigen dat het zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent. Noteer hierbij dat de notaris of de getuigen  geen kennis van de inhoud van het testament verkrijgen. In die zin blijft het testament dan ook discreet naar de buitenwereld toe. In aanwezigheid van de notaris wordt elke bladzijde van het testament ondertekend. Vervolgens zal de notaris het testament in een gesloten omslag opbergen en bewaren. Deze omslag wordt samen met een authentieke akte van de verklaring gerangschikt onder de minuten van de notaris. Een ander exemplaar wordt aan de erflater overhandigd.

Vormvereisten ingevolge de Wet op het internationaal testament

(het internationaal testament is ingevoerd bij de Wet van 2 februari 1983, B.S., 11 oktober 1983)

  1. De erflater tekent het testament in de tegenwoordigheid van de notaris en de getuigen, of, indien hij het reeds vroeger heeft getekend, erkent en bevestigt zijn handtekening (art. 5)
  2. De notaris en de getuigen brengen dadelijk hun handtekening op het testament aan, in tegenwoordigheid van de erflater (art. 5, al. 3)
  3. De handtekeningen moeten aan het einde van het testament worden aangebracht (art. 6, al. 1)
  4. De datum van het testament is die van de ondertekening door de notaris (art. 7)
  5. Deze datum moet door de notaris aan het einde van het testament worden aangebracht (art. 8)
  6. Indien het testament uit verscheidene bladen bestaat, moet ieder blad door de erf- later worden getekend, of indien hij niet kan tekenen, door de notaris. Bovendien moet elk blad worden genummerd (art. 6, al. 2)
  7. Indien de erflater niet kan tekenen, geeft hij daarvan aan de notaris de oorzaak op en deze vermeldt dit in het testament (art. 5, al. 2)
  8. De notaris maakt een akte van verklaring op, waarvan de vorm door de wet is vastgesteld (art. 9)
  9. De notaris houdt een exemplaar van de verklaring en overhandigt een ander aan de erflater (art. 11)
  10. De notaris bergt nadien het testament in een omslag die in tegenwoordigheid van de erflater en van de getuigen wordt verzegeld. Hij bewaart die omslag bij zijn minuten, samen met een exemplaar van de verklaring (art. 17).
Bewijskracht

Gezien de akte van verklaring bij authentieke akte is opgemaakt en de testator in het bijzijn van twee getuigen verklaart dat het zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent, zou men kunnen besluiten dat het internationaal testament een relatief sterke bewijskracht heeft .

Veiligheid

Zoals het openbaar testament wordt dit testament door de notaris bewaard zodat de veiligheid blijft gewaarborgd.

Uitvoerbare kracht

In tegenstelling tot het notarieel testament heeft het internationaal (zoals het eigenhandig) testament geen uitvoerbare kracht. De notaris bij wie het testament in bewaring werd gegeven zal een proces-verbaal van de opening en van de staat van het testament opmaken. Vervolgens zal het internationaal testament samen met genoemd proces-verbaal onder de minuten van de notaris worden gerangschikt. Door de wet van 6 juli 2017 is de notaris niet langer verplicht een gelijkvormig afschrift ervan, samen met een gewaarmerkte fotokopie van het testament en van de verklaring te deponeren ter griffie van de rechtbank .

Saisine

Bij een internationaal testament verkrijgt de algemene legataris niet van rechtswege de saisine (inbezitstelling van de goederen van de nalatenschap). In deze situatie zal hij zich via een verzoekschrift in het bezit doen stellen door een beschikking van de familierechtbank van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen (art. 1008 B.W.). Zowel de legataris onder algemene titel als de bijzondere legataris hebben nooit van rechtswege het bezit (saisine) van de hen nagelaten goederen. Zij moeten steeds de afgifte vragen, in de eerste plaats aan de reservataire erfgenamen, zoniet aan de algemene legatarissen en desnoods aan de wettelijke erfgenamen.

Lees ook het artikel ‘Bijzondere clausules in huwelijkscontracten en testamenten. Prof. Jos Ruysseveldt licht toe

Studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ (04.02.2020)

Prof. Jos Ruysseveldt spreekt samen met mr. Kevin Desmet (advocaat-vennoot a.lex advocaten) tijdens de studiedag ‘Contracten tussen partners: een praktijkgerichte benadering. Van huwelijks- of samenlevingscontract tot de oprichting of overname van een vennootschap’ op dinsdag 4 februari 2020 in Antwerpen.

In de ochtend spreken Prof. Jos Ruysseveldt en mr. Kevin Desmet over ‘Welke clausules bij vijf frequente contracten tussen partners vragen bijzondere aandacht?’.

In de namiddag spreekt mr. Sofie Longerstay (advocaat Wanted Law) over ‘Aandachtspunten bij oprichting van of verwerven van aandelen in vennootschappen tussen partners’.

Studiedag ‘Contracten tussen partners’

2019-11-02T13:09:15+00:00 12 oktober 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |