>>>Dringende en voorlopige maatregelen bij wettelijke samenwonenden (Wanted Law)

Dringende en voorlopige maatregelen bij wettelijke samenwonenden (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law

Publicatiedatum: 19/09/2020

Wat zijn dringende en voorlopige maatregelen?

Wanneer u in uw relatie ernstige moeilijkheden ondervindt, dan kan u als wettelijke samenwonenden aan de Familierechtbank vragen om een aantal dringende en voorlopig maatregelen op te leggen. Dit betekent dat wettelijk samenwonenden aan de Rechtbank kunnen vragen om een regeling te bevelen over de kinderen, het bezit van bepaalde goederen en kan bepalen wie in de voormalige gezinswoning mag blijven.

Zo kan de ene partner aan de Familierechtbank bijvoorbeeld vragen om enerzijds een regeling voor de kinderen uit te werken en anderzijds alleen in de woning te blijven.

Deze dringende en voorlopige maatregelen zijn van toepassing op partners die nog wettelijk samenwonend zijn. Hiermee bedoelt men dat de wettelijke samenwoning nog niet formeel beëindigd werd. De bevolen maatregelen vervallen op de dag dat de wettelijke samenwoning door één van de partijen wordt beëindigd, met uitzondering van de maatregelen betreffende de kinderen, die ook na het einde van de wettelijke samenwoning blijven gelden.
Na de beëindiging van de wettelijke samenwoning kunnen partijen toch nog dringende en voorlopige maatregelen vragen, maar slechts binnen de periode van drie maanden vanaf het einde van de wettelijke samenwoning.  Ook hier bepaalt de Rechtbank de geldigheidsduur van de maatregelen die zij oplegt.

Eva en Dirk

Eva en Dirk zijn wettelijk samenwonend. Zij bezitten samen een huis en kochten recent een nieuwe wagen. Zij hebben één dochter. De relatie loopt mank, en zij beslissen om uit elkaar te gaan. Beide partners willen in de woning blijven. Bovendien willen zij beiden het voorlopig bezit van de wagen. Ook voor hun dochter moet iets geregeld worden. Dirk stapt naar de Familierechtbank en vraagt dringende en voorlopige maatregelen. De Rechtbank zal dan oordelen wie in de woning mag blijven, wie voorlopig de wagen verder mag gebruiken. De Rechtbank zal tevens een beslissing nemen over de regeling voor hun dochter.

Heeft de wettelijk samenwonende partner recht op een persoonlijk onderhoudsgeld bij beëindiging van de wettelijke samenwoning?

Strict genomen bestaat er tussen wettelijk samenwonenden geen onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. De hulpplicht die we kennen voor gehuwden (artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek) werd niet overgenomen bij de wettelijke samenwoning.

Wel is elke wettelijk samenwonende tijdens de samenwoning verplicht om naar evenredigheid van zijn mogelijkheden en middelen bij te dragen in de lasten van het samenleven (artikel 1477 § 3 BW). Als er bijgevolg een probleem van financiering is tijdens het samenleven, kan de ene partner de andere voor de Familierechtbank dagen op die wettelijke basis. Deze plicht tot bijdrage in de lasten van het samenleven houdt in principe op bij de beëindiging van de wettelijke samenwoning. De wettelijke samenwonende die wordt aangesproken zal in de praktijk daarom onmiddellijk eenzijdig de wettelijke samenwoning beëindigen en zo ontsnappen aan een onderhoudsbijdrage.

Dit is ook het recente standpunt van de Familierechtbank te Dendermonde, die oordeelde dat er tussen wettelijk samenwonenden wel een verplichting tot bijdrage in de lasten van het samenwonen geldt, maar er verplichting tot wederzijdse hulp en bijstand zoals die er tussen gehuwden is. Hierdoor is er, noch tijdens de samenleving, noch erna ene onderhoudsverplichting tussen wettelijk samenwonenden zoals die tussen gehuwden geldt en kunnen wettelijk samenwonden geen aanspraak maken op een persoonlijk onderhoudsgeld;

Maar…. sommige rechters kennen toch in het kader van de dringende en voorlopige maatregelen een onderhoudsgeld toe aan de ene partner. De Vrederechter van Zelzate oordeelde dat hij in het raam van dringende voorlopige maatregelen een tijdelijk onderhoudsgeld kon toekennen aan de gewezen partner. Deze maatregel was gesteund op billijkheid en had tot doel de gewezen financieel zwakkere partner de mogelijkheid te bieden om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Lees hier het originele artikel

2020-09-25T09:40:02+00:00 30 september 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |