>>>De zorgvolmacht : anticiperen op de zorgen van morgen een passend alternatief voor het bewind en een nuttige aanvulling van uw testament (Speyk Advocaten)

De zorgvolmacht : anticiperen op de zorgen van morgen een passend alternatief voor het bewind en een nuttige aanvulling van uw testament (Speyk Advocaten)

Auteurs: Maxim Mervilde en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten)

Publicatiedatum: 14/05/2018

Op 1 september 2014 traden de bepalingen van de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid in werking, die niet alleen “het voorlopig bewind” omvormde naar “het bewind”, maar daarnaast ook een buitengerechtelijke bescherming invoerde die in de praktijk als “de zorgvolmacht” door het leven gaat. De inwerkingtreding is al niet meer van gisteren, maar de ervaring leert dat de zorgvolmacht nog niet bij iedereen gekend is. Hoog tijd voor een eerste kennismaking!

Anticiperen op de zorgen van morgen

De zorgvolmacht is een eigenlijk niet meer dan een vorm van bijzondere of algemene lastgeving, waarbij u als lastgever de lasthebber met een bepaalde of algemene opdracht belast, dit onmiddellijk of vanaf het ogenblik dat u er zelf niet meer in slaagt of wilsonbekwaam bent geworden.

U denkt er misschien niet meteen over na, maar wie zal uw vermogen beheren wanneer u plots het slachtoffer wordt van een verkeersongeval met hersenletsel, of wanneer u hardnekkig aan geheugenverlies begint te lijden of wanneer het voor u praktisch allemaal te veel energie vergt om uw zaken te beheren?

Één of meerdere personen, bijvoorbeeld (één van) uw kinderen, kunnen belast worden met het beheren van uw goederen wanneer u daar niet meer toe in staat bent. Dit kan gaan van het beheren van uw onroerende goederen, zorgen voor een kwalitatief beheer van uw effectenportefeuille tot het verrichten van de dagdagelijkse transacties op uw rekeningen.

Passend alternatief voor het bewind

Eigenlijk verschilt de werking van een zorgvolmacht niet zodanig van dat van het bewind, dat vroeger bekend stond als het voorlopig bewind, waarbij een bewindvoerder aangesteld wordt door de Vrederechter wanneer die op basis van uw persoonlijke omstandigheden en uw gezondheidstoestand zou oordelen dat u (wils)onbekwaam bent. De bewindvoerder, die iemand van de familie kan zijn, maar veelal een derde (bv. advocaat) zal betreffen, beheert evenzeer uw goederen en stelt gebeurlijk ook daden betreffende uw persoon, en rapporteert hierover (minstens jaarlijks in zijn jaarverslag) aan de Vrederechter.

In het vorige schuilen echter meteen al enkele van de verschillen met de zorgvolmacht: de lasthebber in het kader van een zorgvolmacht kan u enkel vertegenwoordigen wat betreft uw goederen en kan geen daden stellen betreffende uw persoon (beslissing tot huwelijk, echtscheiding, erkenning van een kind, verwerking persoonsgegevens, orgaandonatie,…), de lasthebber is niet aangesteld door de Vrederechter aangezien het een buitengerechtelijke bescherming – eigenlijk een lastgevingsovereenkomst – betreft en hoeft dus in principe geen verslag uit te brengen aan de Vrederechter en u hoeft niet noodzakelijk wilsonbekwaam verklaard te worden.

De zorgvolmacht, als buitengerechtelijke bescherming, staat iets dichter bij de mens en is daardoor ook toegankelijker dan het bewind. Het is een overeenkomst, dus het is – binnen het wettelijke toelaatbare – aan u om te bepalen wanneer, wat en hoe de volmacht juist wordt ingevuld.

De zorgvolmacht geeft de lasthebber echter uiteraard geen carte blanche, aangezien de Vrederechter, ambtshalve doch veelal op verzoek van een belanghebbende, wel toezicht kan uitoefenen en beslissingen kan nemen omtrent de uitvoering van de lastgeving.

Nuttige aanvulling van uw testament

De zorgvolmacht kan tot slot een nuttige aanvulling van uw testament betreffen. Uw testament is er voor wanneer u er niet meer bent, maar de zorgvolmacht is er voor de periode waarin u er wel nog bent, maar niet meer in staat bent om uw goederen nog langer te beheren. U bepaalt zelf hoe ernstig uw toestand dient te zijn vooraleer de lastgeving van start zou gaan en kadert zelf de beginselen die in acht moeten worden genomen.

Eens de lastgeving via de zorgvolmacht van start is gegaan, worden uw goederen voor u beheerd, om ervoor te zorgen dat er voor u nog meer dan voldoende over is om een menswaardig leven te lijden en dat er nog voldoende over is voor uw legatarissen eens u er niet meer bent.

Kortom, de zorgvolmacht is minder bekend, maar daarom niet minder relevant. Het is een passend alternatief voor de gerechtelijke beschermingsmaatregel via het bewind en kan een nuttige aanvulling zijn op uw testament.

Het opstellen van de lastgevingovereenkomst is echter niet iets waar licht over mag gegaan worden, het betreffen erg belangrijke beslissingen die u neemt wanneer u nog wilsbekwaam bent voor wanneer u er zelf mogelijk niet meer over kan beslissen. Wij adviseren u graag concreet verder en staan u passend bij.

Lees hier het originele artikel

2018-05-16T20:21:02+00:00 16 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: , |