>>>Buitengewone kosten die elke ouder moet dragen – KB van 22 april 2019 verduidelijkt (LegalNews.be)

Buitengewone kosten die elke ouder moet dragen – KB van 22 april 2019 verduidelijkt (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 11/05/2019

Het principe van art. 203bis BW, de wijziging door de wet van 21 december 2018

Artikel 203bis, § 3, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek werd ingevoegd bij de wet van 21 december 2018, zodat art. 203bis nu als volgt luidt:

§ 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1, bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.

§ 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.

§ 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten. De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind. Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.

Wat zijn nu de buitengewone kosten?

In het KB van 22 april 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.

Behoudens andersluidende overeenkomst of rechterlijke beslissing, zijn de buitengewone kosten, bedoeld in artikel 203bis, § 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, beperkt tot de volgende kosten:

1° de volgende medische en paramedische kosten:

 • de behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;
 • de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;
 • de medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;
 • de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen; en dit:
  • voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie; en
  • onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

2° de volgende kosten betreffende de schoolse opleiding:

 • meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;
 • noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;
 • het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;
 • de aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;
 • de bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;
 • de kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;
 • bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma; na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

3° de volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:

 • kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;
 • lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;
 • inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;

4° alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

Artikel 2.

Behalve in geval van hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid, moeten al de in artikel 1 bedoelde kosten het voorwerp uitmaken van een voorafgaand overleg en akkoord, zowel wat de opportuniteit van de uitgave betreft als de hoogte ervan.

Artikel 3.

§ 1. Behoudens andersluidende overeenkomst of rechterlijke beslissing, dienen de buitengewone kosten :

 • driemaandelijks te worden afgerekend;
 • vergezeld te gaan van een kopie van de bewijsstukken door de ouder die de betaling vraagt; en
 • te worden betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening vergezeld van de bewijsstukken.

§ 2. De ouder die de school- en studietoelagen en/of andere studiebeurzen, een tussenkomst van het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere aanvullende verzekering ontvangt of geniet, bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minstens jaarlijks in de maand september een overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.

Webinars ‘Echtscheiding: 2 actuele topics’ (donderdagnamiddag 11 juni 2020)

Eerste webinar: Echtscheiding anno 2020: een praktijkgerichte analyse (incl. Q&A)

Mr. Steven Brouwers, advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

 • Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
 • Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)

Tweede webinar: Onderneming en echtscheiding (incl. Q&A)

Mr. Sofie Longerstay, advocaat Divide Law

 • Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?
 • Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus
 • Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten
 • Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht
 • Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding
 • Georkestreerd faillissement ?

Meer informatie

2020-04-25T11:12:02+00:00 11 mei 2019|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: |