>>>Bewindvoering en het toezicht door de vredegerechten (LegalNews.be)

Bewindvoering en het toezicht door de vredegerechten (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/09/2019

Interessant zijn volgende elementen uit het algemeen besluit (eigen selectie):

1. Verschil in aanpak en kwaliteit

De vredegerechten geven zelf aan dat het organiseren en controleren van bewindvoeringen het grootste deel is van hun takenpakket. Deze verhoogde werklast heeft gevolgen voor de werking van de vredegerechten. De meeste vrederechters en voorzitters zijn zich hiervan bewust. Men beperkt zich echter nog te vaak tot het vaststellen van de stijgende tendens, maar het aanpassen van de eigen organisatie en de eigen manier van werken volgt niet altijd. In de meeste vredegerechten is men begaan met het goed organiseren van een bewind. Men is zich ook bewust van hun belangrijke rol in de controle op de bewinden. De aanpak en de kwaliteit verschilt evenwel sterk en er is weinig aandacht voor de manier van werken in andere kantons. Dit verschil in aanpak en kwaliteit zien we ook op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen. Er wordt slechts beperkte aandacht besteed aan de manier van werken in andere kantons of arrondissementen. Men zal dus een oplossing moeten zoeken om het lappendeken aan verschillende praktijken en werkwijzen weg te werken.

Men zal moeten aansturen op meer samenwerking en op meer uniforme werkwijzen. Het uniform maken van de manier van werken heeft als voordeel dat dossiers onderling beter uitwisselbaar zijn tussen de verschillende vredegerechten. Dit maakt het vervolgens mogelijk om grote verschillen of schommelingen in de werklast gemakkelijker op te vangen.

2. Digitaal bewindvoeringsdossier 

Het invoeren van een digitaal bewindvoeringsdossier is een hefboom voor kwaliteitsvolle dienstverlening. Een succesfactor hierbij is dat het digitaal dossier een actief dossier is, dat aandacht heeft voor de begeleiding van de gebruiker en foutpreventie en zich niet beperkt tot het alleen maar kunnen doorsturen van en opslaan van documenten in gedigitaliseerde vorm.

3. Selectie van de bewindvoerders

De selectie van de bewindvoerders verdient bijzondere aandacht. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van de huidige bewindvoerders, gebeurt de selectie van professionele bewindvoerders momenteel te vaak zonder duidelijke criteria en op basis van intuïtie. Dit houdt risico’s in en moet worden vermeden. Een wettelijk kader met duidelijke en transparante selectiecriteria voor professionele bewindvoerders is wenselijk en zou een bijkomende stap in de goede richting zijn. Bovendien heeft de wetgever de wil geuit dat bij voorrang familiale bewindvoerders worden aangesteld. De meeste vrederechters zeggen dit te doen. Uit de audit blijkt dat in de meeste gevallen wordt gekozen voor een professionele bewindvoerder. De redenen hiervoor zijn divers: er is geen familiale bewindvoerder beschikbaar, er is ruzie in de familie, er is niemand in de omgeving van de te beschermen persoon met de nodige competenties om de taak te vervullen. Tijdens de bezoeken werd ook aangegeven dat deze keuze soms wordt ingegeven door het streven naar gemak in het uitvoeren van de controles. Het is dan ook belangrijk om de obstakels bij de aanduiding van familiale bewindvoerders weg te werken.

4. Controle

Uit de verschillende vaststellingen en analyses blijkt dat de controle momenteel niet overal even kwaliteitsvol verloopt. De wetgever heeft recent de lat nog hoger gelegd. De marginale controle van de bewindvoeringen door de vrederechter evolueert in de wetgeving naar een steeds sterkere georganiseerde controle (vb. controle op fraude, controle op de neerlegging van verslagen zijn nu ingeschreven in de wet). Sommigen zullen dan ook bijkomende inspanningen moeten leveren om de controle van de bewindvoeringen waar nodig bij te sturen en wetsconform te maken. Ook hier biedt de invoering van het digitale dossier een opportuniteit.

Lees hier het verslag goedgekeurd door de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie  op 12 juli 2019

2019-09-01T13:04:31+00:00 4 september 2019|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: , |