>>>Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Caluwaerts Uytterhoeven)

Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Caluwaerts Uytterhoeven)

Op 12 april laatsleden werd het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect neergelegd in de Kamer.

Dit wetsontwerp streeft volgens de memorie van toelichting een dubbel oogmerk na:

  • Het stelt een einde aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen in het arrest nr. 100/2007 van 12 juli 2007. In dit arrest merkt het Hof op dat “discriminatie evenwel niet het gevolg is van de verzekeringsplicht opgelegd (aan de architecten) bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere “partijen die in de bouwakte voorkomen” van een vergelijkbare verzekeringsplicht.”. Dit wetsontwerp wil hieraan tegemoet komen.
  • Het strekt er toe om de bouwmarkt beter te reguleren en om een betere bescherming te bieden aan de bouwheer. Om dit te verwezenlijken, voert het een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in voor alle actoren in de bouwsector, met name de architect, de aannemer en de andere dienstverleners in de bouwsector.

Lees hier het volledige artikel

Deze problematiek komt aan bod tijdens de themadag ‘Verzekeringsrecht’ (23/06 Sint-Niklaas)