>>>Bouwproject: verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid architectenbureau. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Bouwproject: verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid architectenbureau. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 07/01/2020

Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

De aanvangsdatum van deze verjaringstermijn is de dag waarop de benadeelde daadwerkelijk kennis heeft gekregen van alle gegevens die nodig zijn om een aansprakelijkheidsvordering te kunnen instellen.

De appelrechter stelt vast dat:

  • het architectenbureau op 27 oktober 2005 in opdracht van de eerste en tweede verweerders plannen heeft opgesteld betreffende het bouwproject;
  • de bouwfirma’s op 11 januari 2008 met hun klanten een overeenkomst sloten voor het realiseren van het bouwproject;
  • de bouwfirma’s op 26 november 2008 door hun klanten op de hoogte werden gesteld van de technische problemen van het bouwproject.

De appelrechter die oordeelt dat de vordering van de bouwfirma’s tegen het architectenbureau laattijdig werd ingesteld aangezien de plannen dateren van 27 oktober 2005 en de vordering werd ingesteld op 16 september 2013, hetzij buiten de termijn van vijf jaar, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

2020-01-07T11:37:23+00:00 10 januari 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |