Overheidsopdrachten
anno 2022
(Incl. Jaarboek Overheidsopdrachten
2021 – 2022)

Studiedag op 2 december 2022

 

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren

Webinar on demand

Bestemmingsstrijdig gebruik ≠ functiewijziging (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

In een belangwekkend arrest nr. P.21.0402.N/7 van 3 mei 2022 stelt het Hof van Cassatie:

‘Met die redenen oordeelt het arrest dat de eiseressen schuldig zijn aan het gebruik van de in de tenlastelegging II bedoelde loods met miskenning van de in het gewestplan bepaalde bestemming als agrarisch gebied zoals vóór 1 maart 2018 strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., eerste lid, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en thans door artikel 6.2.1., eerste lid, 4°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het oordeelt hierbij dat dit gebruik niet kan worden beschouwd als een niet-vergunningsplichtige handeling die niet strijdig is met de voorschriften van het gewestplan in de zin van artikel 4.4.1., §3, derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en dit op de loutere grond dat er een vergunningsplichtige functiewijziging werd doorgevoerd in de zin van artikel 4.2.1., 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarvoor nooit een vergunning is aangevraagd of werd verleend. Het arrest, dat aldus geen onderscheid maakt tussen enerzijds de zonder vergunning doorgevoerde functiewijziging van loods 2 van een agrarisch naar een commerciële functie en anderzijds het gebruik ervan volgens de laatste functie, is niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.’

Dit arrest wordt binnenkort geannoteerd in het Tijdschrift voor Gemeenterecht.

Bron: Publius