Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

Mr. Robin Messiaen (Spartax)

Webinar op vrijdag 13 oktober 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Warmtenetten: de juridische omkadering
aan de hand van een casestudy

Dr. Maja Reynebeau (UGent)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023 

Bestemmingsstrijdig gebruik ≠ functiewijziging (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

In een belangwekkend arrest nr. P.21.0402.N/7 van 3 mei 2022 stelt het Hof van Cassatie:

‘Met die redenen oordeelt het arrest dat de eiseressen schuldig zijn aan het gebruik van de in de tenlastelegging II bedoelde loods met miskenning van de in het gewestplan bepaalde bestemming als agrarisch gebied zoals vóór 1 maart 2018 strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., eerste lid, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en thans door artikel 6.2.1., eerste lid, 4°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het oordeelt hierbij dat dit gebruik niet kan worden beschouwd als een niet-vergunningsplichtige handeling die niet strijdig is met de voorschriften van het gewestplan in de zin van artikel 4.4.1., §3, derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en dit op de loutere grond dat er een vergunningsplichtige functiewijziging werd doorgevoerd in de zin van artikel 4.2.1., 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarvoor nooit een vergunning is aangevraagd of werd verleend. Het arrest, dat aldus geen onderscheid maakt tussen enerzijds de zonder vergunning doorgevoerde functiewijziging van loods 2 van een agrarisch naar een commerciële functie en anderzijds het gebruik ervan volgens de laatste functie, is niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.’

Dit arrest wordt binnenkort geannoteerd in het Tijdschrift voor Gemeenterecht.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed

Vacatures

Legal Counsel

Advocaat Bouwrecht

Paralegal

Contract Manager

Senior lawyer / Counsel – Real Estate